Akut koronart syndrom (AKS) är en sammanfattning av 3 diagnoser:

ST-höjningsinfarkt (STEMI), Icke-ST-höjningsinfarkt (Non-STEMI) och instabil angina. Non-STEMI och instabil angina kan sammanfattas som akut koronart syndrom utan ST-höjning (Non-STE-AKS).

AKS är som Cerberus, ett odjur med 3 ansikten:


Patofysiologiska gemensamheter är att alla subtyper av Akut koronart syndrom (AKS) är i regelfall trombotiska sjukdomar (i motsatsen till stabil angina som, oberoende av graden, i regel inte har tromber i kranskärlen). Enkelt sagt är enda skillnaden mellan olika typer av AKS (STEMI, Non-STEMI, instabil angina) trombens storlek. Det är därför alla typer av AKS behandlas med antitrombotiska läkemedel (men i regel inte stabil angina, förutom ASA).

  • STEMI: En tromb som – ofta men långt ifrån alltid – helockluderar ett kranskärl
  • Non-STEMI: En tromb som ofta endast delvis ockluderar ett kranskärl (men ca 25% av Non-STEMI har en total kärlocklusion)
  • Instabil Angina: Liten tromb

De 3 olika typer av AKS definieras alltså efter bara 2 kriterier, EKG och Troponin:

TNTST-höjning (> 20minut)
Instabil angina —
Non-STEMI+
STEMI++

Tänk på att första frågan alltid bör vara, framförallt vid bedömning av patienter med Non-STEMI/instabil angina, om patienten har angina.

Se EKG-kritier för STEMI här

Titta i tabellen ovan: instabil angina är definierat efter avsaknad av troponin och ST-höjning. Så enda verktyg du har för att ställa diagnosen instabil angina är anamnesen. Diagnos Non-STEMI bör alltid baseras på samma sak, en bra anamnes (inte alla patienter med positivt troponin har Non-STEMI !), med tillägg av ett positiv tropinin för att skilja från instabil angina. Att lära sig ta en noggrann anamnes är mycket viktig.

Sammanfattningsvis finns det alltså tre instrument för att diagnosticera AKS som besvarar tre frågor:

  1. Klinisk bedömning (anamnes, klinisk status): Är det ett AKS?
  2. EKG: Är det AKS som jag diagnosticerade med fråga 1 en STEMI?
  3. Troponin: Är det AKS (fråga 1) som inte är en STEMI (fråga 2) en infarkt eller instabil angina?

Alla tre instrument är kvantitativa, inte bara positiva/negativa: Anamnesen kan leda till en svag misstanke om angina eller typisk angina. EKG kan variera från mindre T-negativiseringar till tydligt ischemiska ST-höjningar. Troponin kan vara svagt positivt eller kraftig förhöjt:

Diagnostisk algoritm och triage vid misstänkt AKS (ESC guideline NSTE-ACS 2020)

Diagnostisk algoritm och triage vid misstänkt akut koronart syndrom (AKS)

Litteratur

ESC Guideline NSTE-ACS 2020 [1]Collet JP, Thiele H, Barbato E, et al. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation [published online ahead of … Continue reading

Last Updated on June 27, 2021 by Christian Dworeck

Latest posts by Christian Dworeck (see all)

References[+]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!