SCORE- Skattning av kardiovaskulär risk

Score (“Systematic Coronary Risk Estimation”) är ett verktyg för att skatta kardiovaskulärt asymptomatiska personers risk att dö i en kardiovaskulär sjukdom inom 10 år.

Algoritmen används för patientrådgivning om kardiovaskulär risk och för beslutsfattning gällande läkemedelsbehandling (hypertoni, hyperlipidemi) och rekommendationer för livsstilsförändringar: Högre risk kräver mer intensiv behandling.1

SCORE

Bakgrund

Score (“Systematic Coronary Risk Estimation”) ((Conroy RM, Pyörälä K, Fitzgerald AP, Sans S, Menotti A, De Backer G, De Bacquer D, Ducimetière P, Jousilahti P, Keil U, Njølstad I, Oganov RG, Thomsen T, Tunstall-Pedoe H, Tverdal A, Wedel H, Whincup P, Wilhelmsen L, Graham IM; SCORE project group. Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project. Eur Heart J. 2003 Jun;24(11):987-1003. doi: 10.1016/s0195-668x(03)00114-3. PMID: 12788299.)) är ett verktyg för att skatta risken att dö av en kardiovaskulär sjukdom inom 10 år. Score används endast hos kardiovaskulärt asymptomatiska personer, för patientrådgivning om kardiovaskulär risk och för beslutsfattning gällande läkemedelsbehandling (hypertoni, hyperlipidemi) och rekommendationer för livsstilsförändringar.1

Skattning av den kardiovaskulära risken är viktig för att den totala risken är vanligtvis en produkt av flera riskfaktorer, betydande skillnader i individuell risk är därmed lätt att missa i kliniska vardagen: En person med totalkolesterol 7 mmol/l kan ha 10 gånger lägre risk jämfört med en jämnårig person om person 1 är en kvinna och person 2 en hypertensiv rökande man.2

Exempel på olika risknivåer hos 60-åriga personer:

Tabellen visar exempel på olika risknivåer för kardiovaskulär död hos 60-åriga personer
ESC guideline prevention 2016

Använding av SCORE för beräkning av kardiovaskulär risk rekommenderas i ESC Lipid-riktlinje 2019 och ESC preventions-riktlinje 2016, dock inte för kvinnor < 50 år och män <40 år utan riskfaktorer (Recommendation ESC IC)13.

Score används endast för kardiovaskulärt asymptomatiska personer

SCORE bör inte användas för patienter som antingen redan har en diagnosticerad aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom eller som löper (pga diabetes, kronisk njursvikt eller andra faktorer) hög risk (motsvarande Score >5 %) eller mycket hög risk (motsvarande Score >10 %) att utveckla kardiovaskulär sjukdom, eftersom dessa personer redan har en indikation för intensiv riskfaktorsbehandling.

SCORE skall därför inte användas för patienter med:4

 1. Dokumenterad aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom:
  • Tidigare infarkt/akut koronart syndrom (som beror på ateroskleros, dvs inte t.ex. spontandissektioner)
  • Stabil angina
  • Tidigare koronar (CABG; PCI) eller annan arteriell revaskularisering
  • Dokumenterad ateroskleros (plack) på koronarangiografi eller DT-hjärta
  • Ischemisk stroke, TIA
  • Abdominellt aorta-aneurysm, perifer artärsjukdom
 2. Diabetes (typ 1 eller 2)
  • undantag unga typ-1 diabetiker utan andra riskfaktorer
 3. Kronisk njursvikt (GFR < 60 ml/min/1,73m2)
 4. Kolesterol >8 mmol/l
 5. Hypertoni med tryck > 180/110 mmHg

Risk-kategorier

Risk-kategoriBeräknad Score
(Risk för kardio-
vaskulär död
inom 10 år)
Diagnoser som kvalificerar för risk-kategorisering
Mycket hög risk≥10 %1. Dokumenterad aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom (“Sekundärprevention”):
*Tidigare infarkt/akut koronart syndrom (som beror på ateroskleros, dvs inte t.ex. spontandissektioner)
*Stabil angina
*Tidigare koronar (CABG, PCI) eller annan arteriell revaskularisering
*Dokumenterad relevant ateroskleros (plack) på koronarangiografi eller DT-hjärta
*Ischemisk stroke , TIA (ej kardioembolisk)
*Abdominellt aortaaneurysm, perifer artärsjukdom
2. Primärprevention:
Diabetes + organskada (mikroalbuminuri, retinopati, neuropati) eller + ≥ tre riskfaktorer eller vid DM-1 mer än 20 år
Kronisk njursvikt (eGFR <30 mL/min/1.73 m2)
Familjär hyperkolesterolemi + en riskfaktor
Hög risk≥5 – 10 %Familjär hyperkolesterolemi utan annan riskfaktor
Diabetes + en annan riskfaktor eller DM-1 över 10 år
Kronisk njursvikt (eGFR 30-59 mL/min/1.73 m2)
Totalkolesterol > 8 mmol/l eller LDL >4,9 mmol/l
Systoliskt blodtryck >180 mmHg
Måttlig risk≥1 – 5 %Diabetes: Unga patienter (T1DM <35 år; T2DM <50 år) som har haft diabetes i <10 år och som inte har andra riskfaktorer
Låg risk<1 %
Tabell 2. källa: ESC guideline lipider 2019((Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, Chapman MJ, De Backer GG, Delgado V, Ference BA, Graham IM, Halliday A, Landmesser U, Mihaylova B, Pedersen TR, Riccardi G, Richter DJ, Sabatine MS, Taskinen MR, Tokgozoglu L, Wiklund O; ESC Scientific Document Group. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020 Jan 1;41(1):111-188. doi: 10.1093/eurheartj/ehz455. PMID: 31504418.))
Detaljerade risk-kategorier ESC 2019: Klicka på dropdown

ESC-tabell 2019: Risk-kategorier1

kardiovaskulära risk-kategorier, grupper med låg risk, moderat risk, hög risk och mycket hög risk

Score skattar endast mortalitetsrisken

Score skattar risken att av kardiovaskulär sjukdom inom 10 år, inte risken att insjukna i en kardiovaskulär sjukdom, även om det sistnämnda vore värdefull information. Beslutet att inte inkludera icke-fatal sjukdom fattades för att dessa events är svårare att mäta och incidensen mer beroende på den lokala och aktuella definitionen av en sjukdom (ökning av antalet nstemi efter införandet av hs-troponin är ett sådant exempel).

Risken att insjukna eller dö i en kardiovaskulär sjukdom är naturligtvis högre än det som visas i tabellen. För att ungefär skatta denna totala risken rekommenderar ESC att multiplicera siffran i tabellen med tre: Är risken att dö 5 %, då är risken att insjukna eller dö cirka 15 %5.

Kardiovaskulär risk hos yngre personer, riskålder och relativ risk.

Hos yngre personer kan en låg absolut kardiovaskulär risk i tabellen (10-års risk) gömma en hög absolut kardiovaskulär risk över personens hela livstid (lifetime-risk), och även en hög relativ risk i jämförelse med jämnåriga personer utan riskfaktorer.

Hos en 40-årig person med 7 % risk är indikation för läkemedelsbehandling starkare jämfört med en 65-årig med samma 7 %-iga risk, eftersom att 40-åringens förväntade livstid är längre (och därmed risken för ett event inom personens livstid högre, även om 10-års risken inte är så hög), och för att personens relativa risk (risken jämfört med jämnåriga utan andra riskfaktorer) är högre jämfört med personer >65 år där åldern i sig redan ger en ökad risk.6

Riskålder

För att bättre visualisera denna relativa risk hos yngre personer kan beräkning av personens riskålder vara värdefull: Konceptet med “riskåldern” är att jämföra (se exempel i figur 2 nedan) till exempel en 40-årig mans (rökning, hypertoni, kolesterol 6) risk med en person med samma risk där dock åldern är enda riskfaktor (normalt blodtryck, lågt kolesterol, icke rökare), i exemplet har då den 40-åriga mannen en “riskålder” som motsvarar en 65-årig man utan riskfaktorer:78

Tabellen visualiserar den relativa risken hos yngre personer genom beräkning av personens "riskålder": Konceptet med "riskåldern" är att jämföra till exempel en 40-årig mans (rökning, hypertoni, kolesterol 6) risk med en person med samma risk där dock åldern är enda riskfaktor (normalt blodtryck, lågt kolesterol, icke rökare), i exemplet har då den 40-åriga mannen en "riskålder" som motsvarar en 65-årig man utan riskfaktorer.
ESC guideline lipider 2019 supplementary data, fig 21

Syftet är edukativt: Man kan då visa personen att han, allt annat lika, utan rökning endast skulle ha 1 % risk, motsvarande riskåldern 55 år. Riskåldern är med andra ord ett sätt att intuitivt och förståligt illustrera förlusten i förväntad livstid som en ung person med låg absolut men hög relativ risk har om han eller hon inte aktivt påverkar sina riskfaktorer.9. Riskåldern beräknas alltid vid användning av webräknaren (se avsnitt räkna score online nedan).

Relativ kardiovaskulär risk

Som riskåldern (se ovan) är relativ risk ett sätt att illustrera ökad risk hos yngre personer med låg absolut risk. Relativ risk kan skattas enligt tabllen nedan: Tabellen jämför personer med samma kön och samma ålder, jämnförelseobjektet är en person utan riskfaktorer. Personen i övre högra cellen (rökning, kolesterol 8, systoliskt blodtryck 180) har en 12 gånger högre risk än en lika gammal person där alla riskfaktorer är inom målvärde.

Tabellen visar beräkning av relativ risk: Det jämförs personer med samma kön och samma ålder, jämnförelseobjektet är en person utan riskfaktorer.
ESC guideline prevention 2016

Kardiovaskulär risk hos äldre personer

Användning av Score för bedömning av risken hos äldre personer (>65 år) är problematisk: Nästan alla män > 65 år och kvinnor >70 år samt alla män >70 år har en SCORE-risk >10 %, motsvarande mycket hög risk (se risktabellen nedan), åldern i sig innebär en så pass hög risk i denna åldersgruppen att även personer utan andra riskfaktorer än åldern hamnar i mycket-hög risk gruppen där läkemedelsbehandling rekommenderas redan vid LDL >1,8 mmol/l. ESC konstaterar därför att Score överestimerar risk hos personer >65 år och rekommenderar att kliniskt omdöme ska användas för att förhindra övermedicinering hos äldre personer utan andra riskfaktorer.10 Notera dock att detta resonemang endast gäller patienter där Score används, det vill säga patienter utan sekundärprofylaktisk indikation för statinbehandling!

Personens kardiovaskulära risk beror på hemlandet

Den kardiovaskulära risken beror även på patientens hemland, det vill säga skiljer sig mellan olika länder. ESC har delat upp länderna (det gäller länder som är medlemmar i ESC, som omfattar europeiska och utomeuropeiska) i tre kategorier: Low-risk, high-risk och very-high risk. För dessa tre risk-nivåer finns två risk-räknare/tabeller: 1. Låg-risk räknaren/tabellen för lågrisk-länder (bland annat Sverige) och 2. Högrisk-räknaren/tabellen för högrisk länder och för mycket-högrisk länder (i länder med mycket hög risk kan risken underskattas (se listan över länder här). Låg risk defineras, baserat på data från 2012, som kardiovasklär mortalitet <225/100.000 för män respektive <175/100.000 för kvinnor, mycket hög risk som >450/100.000 för män och >350/100.000 för kvinnor11

 • Lågrisk länder (lågrisk score används): Andorra, Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Luxembourg, Malta, Monaco, The Netherlands, Norway, Portugal, San Marino, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
 • Högrisk länder (högrisk score används): Bosnia and Herzegovina, Croatia, Czechia, Estonia, Hungary, Lithuania, Montenegro, Morocco, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Tunisia and Turkey.
 • Mycket-högrisk länder (high risk score används, men kan underskatta risken): Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Egypt, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, North Macedonia, Moldova (Republic of), Russian Federation, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan.

European Guidelines on cardiovascular disease prevention 20163 ger ingen tydlig guidning i hur personer som har flyttat från ett europeisk land till ett annat skall skattas.

För människor som har flyttat från ett utomeuropeiskt land rekomenderar riktlinjen att anpassa risken: ((se avsnitt 2.5.4 i Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, Albus C, Brotons C, Catapano AL, Cooney MT, Corrà U, Cosyns B, Deaton C, Graham I, Hall MS, Hobbs FDR, Løchen ML, Löllgen H, Marques-Vidal P, Perk J, Prescott E, Redon J, Richter DJ, Sattar N, Smulders Y, Tiberi M, van der Worp HB, van Dis I, Verschuren WMM, Binno S; ESC Scientific Document Group. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts)Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2016 Aug 1;37(29):2315-2381. doi: 10.1093/eurheartj/ehw106. Epub 2016 May 23. PMID: 27222591; PMCID: PMC4986030.))

 • Southern Asia: multiply the risk by 1.4
 • Sub-Saharan Africa and the Caribbean: multiply the risk by 1.3
 • Western Asia: multiply the risk by 1.2
 • Northern Africa: multiply the risk by 0.9
 • Eastern Asia or South America: multiply the risk by 0.7

Kardiovaskulär risk beronde på kön

Risk för att dö i kardiovaskulära sjukdomar är hos kvinnor uppskjuten med cirka 10 år, jämfört med män. En 60-årig kvinna har samma risk som en 50-årig man.12

Riskmodifikatorer

Score använder endast kön, ålder, rökningsstatus, blodtryck och kolesterol. Det är dock känt att det även finns andra, mindre viktiga, faktorer som påverkar patientens risk. Om patienten ligger på gränsen till en högre riskgrupp (till exempel 4 %) kan det vara bra att även inkludera andra faktorer vid beslutsfattning om patientens behandling:13

Riskmodifikatorer:14

 • familjehistoria av kardiovaskulär sjukdom i ung ålder (män <55 år, kvinnor <60 år)
 • låg socioekonomisk status, social isolation, psykosocial stress/utmattning
 • högt BMI, stort midjemått
 • fysisk inaktivitet
 • högt calcimscore på DT (>100 Agatston units)
 • aterosklerotiska plack på carotis-ultraljud
 • kroniska inflammatoriska (immunonologiska) sjukdomar
 • förmaksflimmer
 • vänsterkammarhypertrofi
 • sömnapné
 • non-alcohol fettlever
 • HIV-behandling

Extra riskmodifikatorer hos hypertoni-patienter: Asymptomatisk hypertension-mediated organ damage (HMOD)1516

 • Vänsterkammarhypertrofi:
 • Mikroalbuminuri (30–300 mg/24 h), eller förhöjd albumin–kreatinin ratio (30–300 mg/g; 3.4–34 mg/mmol) (helst morgonurinprov)
 • Måttlig njursvikt med eGFR >30–59 mL/min/1.73 m2  eller svår njursvikt med eGFR <30 mL/min/1.73 m2
 • Ankel-brachial index <0.9
 • Avancerad retinopati: blödnigar eller exsudat, papillödem

Se sidan Hypertoni/HMOD för mer info

Riskfaktorer: Målvärde

Målvärden för riskfaktorbehandling
ESC guideline lipider 2019

Behandlingsmål för LDL-kolesterol har uppdaterats i senaste ESC-lipid guidleline 2019 till LDL <1,4 mmol/l för patienter med mycket hög risk (preventionsguideline 2016 rekomenderade LDL < 1,8 mml/l för denna patientgruppen) och mål < 1,8 mmol/l för patienter med hög risk (2016: LDL < 2,6 mml/l)

Beräkna Score

Räkna Score online

Du kan enkelt räkna SCORE online på www.heartscore.org:

Läs Score-resultat i tabellen

Tabellen är ett alternativ till web-räknaren.

I tabellen kan du skatta patientens kardiovaskulär risk utan att använda webräknare. Gör så här:12

 1. Hitta cellen som bäst passar personens ålder, kolesterol, blodtryck
  • Hos patienter som nyligen börjat behandling för kosterol eller blodtryck ska mätvärden innan behandling användas, efter längre behandling kan man sedan övergå till att avända behandlingsresultat som mätvärde för blodtryck och kolesterol.1819
 2. Siffran i cellen = personens risk att dö av kardiovaskulär sjukdom inom 10 år.
 3. Tolkning av resultat: Se nästa avsnitt “tolkning av resultat
I tabellen kan du skatta patientens kardiovaskulära risk (SCORE) utan webräknare.
ESC guideline lipider 2019((Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, Chapman MJ, De Backer GG, Delgado V, Ference BA, Graham IM, Halliday A, Landmesser U, Mihaylova B, Pedersen TR, Riccardi G, Richter DJ, Sabatine MS, Taskinen MR, Tokgozoglu L, Wiklund O; ESC Scientific Document Group. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020 Jan 1;41(1):111-188. doi: 10.1093/eurheartj/ehz455. PMID: 31504418.))
Förklaring till använding av tabellen som skattar patientens kardiovaskulära risk (SCORE).
Instruktionen från https://www.heartscore.org (2016)20
Dropdown: Score chart för högrisk-länder

Se listan över högrisk länder ovan: Bosnia and Herzegovina, Croatia, Czechia, Estonia, Hungary, Lithuania, Montenegro, Morocco, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Tunisia and Turkey. Länder med mycket hög risk (high risk score används, men kan underskatta risken): Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Egypt, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, North Macedonia, Moldova (Republic of), Russian Federation, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan.

I tabellen kan du skatta patientens kardiovaskulära risk (SCORE) utan webräknare, tabellen är avsedd för högrisk-länder (inte för Sverige).
ESC guideline lipider 2019((Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, Chapman MJ, De Backer GG, Delgado V, Ference BA, Graham IM, Halliday A, Landmesser U, Mihaylova B, Pedersen TR, Riccardi G, Richter DJ, Sabatine MS, Taskinen MR, Tokgozoglu L, Wiklund O; ESC Scientific Document Group. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020 Jan 1;41(1):111-188. doi: 10.1093/eurheartj/ehz455. PMID: 31504418.))

Tolkning av resultat

Siffran (risk i %) som du får fram ur tabellen tolkar du enligt tabellen (table 5 nedan):31

Att beakta:

ESC undviker att ge klara cut-off värden för initiering av läkemedelsbehandling, eftersom risken är kontinuerlig och inte kategorisk. Du behöver alltså själv tolka resultatet och besluta om initiering/optimering av till exempel kolesterolbehandling med hänsyn till patientens ålder (en 50-åring med 10 % risk har en mycket starkare indikation än en 85-årig, se avsnitt risk hos yngre personer ovan), riskmodifikatorer, och patientens egna preferens.

Målvärde för livsstilsinterventioner och medikamentell lipidbehandling: se avsnitt riskfaktor: målvärde ovan

Tabellen visar hur du ska tolka resultat av SCORE, när livsstilsinterventioner eller läkemedelsbehandling är rekommenderat av ESC.
ESC guideline lipider 2019

Litteratur

2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk1

2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice3

Nya SCORE bättre på att skatta risk för död i hjärtinfarkt och stroke (läkartidning 2017)

Last Updated on October 25, 2022 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
 1. Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, Chapman MJ, De Backer GG, Delgado V, Ference BA, Graham IM, Halliday A, Landmesser U, Mihaylova B, Pedersen TR, Riccardi G, Richter DJ, Sabatine MS, Taskinen MR, Tokgozoglu L, Wiklund O; ESC Scientific Document Group. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020 Jan 1;41(1):111-188. doi: 10.1093/eurheartj/ehz455. PMID: 31504418. [] [] [] [] [] [] []
 2. se 2.1 in Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, Albus C, Brotons C, Catapano AL, Cooney MT, Corrà U, Cosyns B, Deaton C, Graham I, Hall MS, Hobbs FDR, Løchen ML, Löllgen H, Marques-Vidal P, Perk J, Prescott E, Redon J, Richter DJ, Sattar N, Smulders Y, Tiberi M, van der Worp HB, van Dis I, Verschuren WMM, Binno S; ESC Scientific Document Group. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts)Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2016 Aug 1;37(29):2315-2381. doi: 10.1093/eurheartj/ehw106. Epub 2016 May 23. PMID: 27222591; PMCID: PMC4986030. []
 3. Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, Albus C, Brotons C, Catapano AL, Cooney MT, Corrà U, Cosyns B, Deaton C, Graham I, Hall MS, Hobbs FDR, Løchen ML, Löllgen H, Marques-Vidal P, Perk J, Prescott E, Redon J, Richter DJ, Sattar N, Smulders Y, Tiberi M, van der Worp HB, van Dis I, Verschuren WMM, Binno S; ESC Scientific Document Group. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts)Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2016 Aug 1;37(29):2315-2381. doi: 10.1093/eurheartj/ehw106. Epub 2016 May 23. PMID: 27222591; PMCID: PMC4986030. [] [] [] []
 4. se avsnitt 2.3 och 2.3.5 och table 5 i Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, Albus C, Brotons C, Catapano AL, Cooney MT, Corrà U, Cosyns B, Deaton C, Graham I, Hall MS, Hobbs FDR, Løchen ML, Löllgen H, Marques-Vidal P, Perk J, Prescott E, Redon J, Richter DJ, Sattar N, Smulders Y, Tiberi M, van der Worp HB, van Dis I, Verschuren WMM, Binno S; ESC Scientific Document Group. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts)Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2016 Aug 1;37(29):2315-2381. doi: 10.1093/eurheartj/ehw106. Epub 2016 May 23. PMID: 27222591; PMCID: PMC4986030. []
 5. se avsnitt 2.3.1 i Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, Albus C, Brotons C, Catapano AL, Cooney MT, Corrà U, Cosyns B, Deaton C, Graham I, Hall MS, Hobbs FDR, Løchen ML, Löllgen H, Marques-Vidal P, Perk J, Prescott E, Redon J, Richter DJ, Sattar N, Smulders Y, Tiberi M, van der Worp HB, van Dis I, Verschuren WMM, Binno S; ESC Scientific Document Group. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts)Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2016 Aug 1;37(29):2315-2381. doi: 10.1093/eurheartj/ehw106. Epub 2016 May 23. PMID: 27222591; PMCID: PMC4986030. []
 6. se p 124 in: Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, Albus C, Brotons C, Catapano AL, Cooney MT, Corrà U, Cosyns B, Deaton C, Graham I, Hall MS, Hobbs FDR, Løchen ML, Löllgen H, Marques-Vidal P, Perk J, Prescott E, Redon J, Richter DJ, Sattar N, Smulders Y, Tiberi M, van der Worp HB, van Dis I, Verschuren WMM, Binno S; ESC Scientific Document Group. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts)Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2016 Aug 1;37(29):2315-2381. doi: 10.1093/eurheartj/ehw106. Epub 2016 May 23. PMID: 27222591; PMCID: PMC4986030. []
 7. se avsnitt 4.1.1 in Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, Chapman MJ, De Backer GG, Delgado V, Ference BA, Graham IM, Halliday A, Landmesser U, Mihaylova B, Pedersen TR, Riccardi G, Richter DJ, Sabatine MS, Taskinen MR, Tokgozoglu L, Wiklund O; ESC Scientific Document Group. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020 Jan 1;41(1):111-188. doi: 10.1093/eurheartj/ehz455. PMID: 31504418. []
 8. se 2.3.2 in Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, Albus C, Brotons C, Catapano AL, Cooney MT, Corrà U, Cosyns B, Deaton C, Graham I, Hall MS, Hobbs FDR, Løchen ML, Löllgen H, Marques-Vidal P, Perk J, Prescott E, Redon J, Richter DJ, Sattar N, Smulders Y, Tiberi M, van der Worp HB, van Dis I, Verschuren WMM, Binno S; ESC Scientific Document Group. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts)Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2016 Aug 1;37(29):2315-2381. doi: 10.1093/eurheartj/ehw106. Epub 2016 May 23. PMID: 27222591; PMCID: PMC4986030. []
 9. se avsnitt 2.3.2 i Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, Albus C, Brotons C, Catapano AL, Cooney MT, Corrà U, Cosyns B, Deaton C, Graham I, Hall MS, Hobbs FDR, Løchen ML, Löllgen H, Marques-Vidal P, Perk J, Prescott E, Redon J, Richter DJ, Sattar N, Smulders Y, Tiberi M, van der Worp HB, van Dis I, Verschuren WMM, Binno S; ESC Scientific Document Group. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts)Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2016 Aug 1;37(29):2315-2381. doi: 10.1093/eurheartj/ehw106. Epub 2016 May 23. PMID: 27222591; PMCID: PMC4986030. []
 10. se page 124 in: Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, Chapman MJ, De Backer GG, Delgado V, Ference BA, Graham IM, Halliday A, Landmesser U, Mihaylova B, Pedersen TR, Riccardi G, Richter DJ, Sabatine MS, Taskinen MR, Tokgozoglu L, Wiklund O; ESC Scientific Document Group. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020 Jan 1;41(1):111-188. doi: 10.1093/eurheartj/ehz455. PMID: 31504418. []
 11. se avsnitt 2.3.4 i Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, Albus C, Brotons C, Catapano AL, Cooney MT, Corrà U, Cosyns B, Deaton C, Graham I, Hall MS, Hobbs FDR, Løchen ML, Löllgen H, Marques-Vidal P, Perk J, Prescott E, Redon J, Richter DJ, Sattar N, Smulders Y, Tiberi M, van der Worp HB, van Dis I, Verschuren WMM, Binno S; ESC Scientific Document Group. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts)Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2016 Aug 1;37(29):2315-2381. doi: 10.1093/eurheartj/ehw106. Epub 2016 May 23. PMID: 27222591; PMCID: PMC4986030. []
 12. se avsnitt 2.3.5 i Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, Albus C, Brotons C, Catapano AL, Cooney MT, Corrà U, Cosyns B, Deaton C, Graham I, Hall MS, Hobbs FDR, Løchen ML, Löllgen H, Marques-Vidal P, Perk J, Prescott E, Redon J, Richter DJ, Sattar N, Smulders Y, Tiberi M, van der Worp HB, van Dis I, Verschuren WMM, Binno S; ESC Scientific Document Group. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts)Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2016 Aug 1;37(29):2315-2381. doi: 10.1093/eurheartj/ehw106. Epub 2016 May 23. PMID: 27222591; PMCID: PMC4986030. [] []
 13. se table 4 i Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, Albus C, Brotons C, Catapano AL, Cooney MT, Corrà U, Cosyns B, Deaton C, Graham I, Hall MS, Hobbs FDR, Løchen ML, Löllgen H, Marques-Vidal P, Perk J, Prescott E, Redon J, Richter DJ, Sattar N, Smulders Y, Tiberi M, van der Worp HB, van Dis I, Verschuren WMM, Binno S; ESC Scientific Document Group. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts)Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2016 Aug 1;37(29):2315-2381. doi: 10.1093/eurheartj/ehw106. Epub 2016 May 23. PMID: 27222591; PMCID: PMC4986030. []
 14. se p 124, box 4 in Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, Chapman MJ, De Backer GG, Delgado V, Ference BA, Graham IM, Halliday A, Landmesser U, Mihaylova B, Pedersen TR, Riccardi G, Richter DJ, Sabatine MS, Taskinen MR, Tokgozoglu L, Wiklund O; ESC Scientific Document Group. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020 Jan 1;41(1):111-188. doi: 10.1093/eurheartj/ehz455. PMID: 31504418. []
 15. se avsnitt 5.4.1 och 3.7 och table 4 i: Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, Kjeldsen SE, Kreutz R, Laurent S, Lip GYH, McManus R, Narkiewicz K, Ruschitzka F, Schmieder RE, Shlyakhto E, Tsioufis C, Aboyans V, Desormais I; ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018 Sep 1;39(33):3021-3104. doi: 10.1093/eurheartj/ehy339. Erratum in: Eur Heart J. 2019 Feb 1;40(5):475. PMID: 30165516. []
 16. Volpe M, Battistoni A, Tocci G, Rosei EA, Catapano AL, Coppo R, del Prato S, Gentile S, Mannarino E, Novo S, Prisco D, Mancia G. Cardiovascular risk assessment beyond Systemic Coronary Risk Estimation: a role for organ damage markers. J Hypertens. 2012 Jun;30(6):1056-64. doi: 10.1097/HJH.0b013e3283525715. PMID: 22573072. []
 17. Foppa M, Duncan BB, Rohde LE. Echocardiography-based left ventricular mass estimation. How should we define hypertrophy? Cardiovasc Ultrasound. 2005 Jun 17;3:17. doi: 10.1186/1476-7120-3-17. PMID: 15963236; PMCID: PMC1183230. []
 18. se box 1 p 124 i: Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, Albus C, Brotons C, Catapano AL, Cooney MT, Corrà U, Cosyns B, Deaton C, Graham I, Hall MS, Hobbs FDR, Løchen ML, Löllgen H, Marques-Vidal P, Perk J, Prescott E, Redon J, Richter DJ, Sattar N, Smulders Y, Tiberi M, van der Worp HB, van Dis I, Verschuren WMM, Binno S; ESC Scientific Document Group. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts)Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2016 Aug 1;37(29):2315-2381. doi: 10.1093/eurheartj/ehw106. Epub 2016 May 23. PMID: 27222591; PMCID: PMC4986030. []
 19. se även avsnitt 3.7 i : Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, Kjeldsen SE, Kreutz R, Laurent S, Lip GYH, McManus R, Narkiewicz K, Ruschitzka F, Schmieder RE, Shlyakhto E, Tsioufis C, Aboyans V, Desormais I; ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018 Sep 1;39(33):3021-3104. doi: 10.1093/eurheartj/ehy339. Erratum in: Eur Heart J. 2019 Feb 1;40(5):475. PMID: 30165516. []
 20. https://www.escardio.org/static-file/Escardio/Subspecialty/EACPR/Documents/score-charts.pdf []

Leave a Reply