Spontan kranskärlsdissektion (SCAD): Diagnos, behandling

Spontan kranskärlsdissektion (SCAD) är en i totalpopulationen ovanlig orsak till AKS och plötsligt hjärtdöd, men en vanlig orsak till AKS hos kvinnor <60 år.

Definition

Spontan kranskärlsdissektion (Spontaneous coronary artery dissection, SCAD) är en spontan (inte orsakat av 1. trauma 2. medicinskt ingrepp såsom PCI 3. aterosklerotisk plackruptur 4. aortadissektion ) uppkomst av ett falskt lumen i ett kranskärl (ett intramuralt hematom, IMH) som kan komprimera kranskärlets äkta lumen och på så sätt orsaka ischemi. Det IMH kan uppstå genom separation av intiman från media, media från adventitia, eller separation av olika skikt av tunica media. Som orsak diskuteras vasa vasorum blödning eller en primär intimaskada, se avsnitt patofysiologi.12345

Hjärtinfarkt orsakat ov SCAD räknas som typ-2 infarkt (se sidan Hjärtinfarkt: Definition: ESC Fourth Universal Definition)

Konsensus

2018 har ESC och AHA publicerat två konsensusdokument.65 Det finns även ett avsnitt om SCAD i 2020 ESC guideline NSTE-ACS. Se avsnitt litteratur.7

Patofysiologi

Vid spontandissektion av ett kranskärl (SCAD) uppstår ett falskt lumen i artärväggen (ett intramuralt hematom, IMH). Den exakta patofysiologiska mekanismen bakom varför denna falska lumen uppstår är inte helt klar, det finns 2 teorier: Antingen sker en spontan intimadefekt (“intimal tear“, intimaruptur) som ger inträde av blod i kärlväggen och skapa ett falskt lumen (inside-out hypothesis), eller så är det en vasa vasorum (ett mikrokärl som försöjer kärlväggen) som skadas och blöder in i kärlväggen och i vissa patienter även senare skadar intiman (outside-in mekanism). Den sistnämnda varianten skulle alltså inte kräva en intimadefekt. Det finns fallbeskrivningar från SCAD-patienter där OCT (intravaskulär imaging) visade en oskadad intima i det dissekerade kärlet, som alltså stödjer teori nr. 2.89101111 Den primära patofysiologin vid SCAD är alltså blödning, inte trombos som vid vanligt AKS. En SCAD defineras alltså att alltid ha ett intramuralt hematom (ett falsk lumen), men inte alltid en intimaskada (“intimal tear”), och skiljer sig därmed från definitionen för t.ex. aortadissektionen12

Riskfaktorer

Etablerade riskfaktorer för koronart spontandissektion är kvinnligt kön, graviditet och fibromuskulär dysplasi.4

Fibromuskulär Dysplasi (FMD)

Fibromuskulär Dysplasi (FMD) är en icke-aterosklerotisk, icke-inflammatorisk artärsjukdom som kan orsaka stenoser, aneurysm och dissektioner i mellanstora artärer såsom njurartärer, viscerala artärer, cerebrala artärer och artärer i halsen (se AHA scientific statement 2014, European Consensus 2014 och mest aktuell First International Consensus on the diagnosis and management of fibromuscular dysplasia 2019 för detaljer)131415. FMD med extrakardiella lesioner har påvisats hos 41-86% av patienter med SCAD.416

Se mer info om FMD i avsnitt litteratur längs ned och i avsnitt patientinformation. Läs om FMD som orskat till sekundär hypertoni på sidan hypertoni/sekundär hypertoni

Klinisk bild

SCAD-patienter presenterar sig som ett akut koronart syndrom, som NSTE-ACS eller STEMI. Bröstsmärta är ett mycket vanligt symptom (det spekuleras kring att det är vanligare vid spontan kranskärlsdissektion SCAD jämfört med kvinnor med aterosklerotiskt AKS, eftersom att dissektionen i sig, inte bara ischemin, är smärtsam).17Många SCAD-patienter har även extra-kardiell fibromuskulär dysplasi.1819

Differentialdiagnoser

Differentialdiagnoser till kranskärlsdissektion (SCAD) i gruppen yngre och medelålders kvinnor är aterosklerotiskt AKS, spasmangina, Takotsubo Syndrom och andra differentialdiagnoser till NSTE-ACS.

Epidemiologi spontan kranskärlsdissektion

Spontan kranskärlsdissektion (SCAD) är en ovanlig orsak till akut koronart syndrom. Incidencen är mycket låg när endast koronarangiografi är diagnostiskt instrument, 0,2% av alla AKS i en fallserie i Danmark,20 men anges ligga runt 4% hos alla AKS-patieter bland patienter undersökta med OCT21 . Skillnaden beror alltså på att dissektionen kan vara svår att se på koronarangiografi: Dissektionen kan antingen helt missas (kranskärlet bedöms vara normalt) eller så misstolkas dissektionen som en plackruptur. SCAD är antagligen underdiagnosticerat.17 Även om den totala incidensen är låg kan incidensen bland AKS-subgrupper kvinnor <60 år, kvinnor med fibromuskulär dysplasi eller graviditets-relaterat AKS vara upp till en tredjedel.22(Motreff, Eurointervention 2016)2324251 SCAD drabbar till 90% kvinnor.184 SCAD drabbar även äldre personer (>65år)26

Läs om epidemiologi, management och outcome av SCAD i Sverige:

Nationwide observational study of incidence, management and outcome of spontaneous coronary artery dissection: a report from the Swedish Coronary Angiography and Angioplasty register (BMJ open 2021) 27

Diagnos spontan kranskärlsdissektion (SCAD)

Koronarangiografi

Diagnosen SCAD kan ställas angiografiskt, i första hand med invasiv koronarangiografi (se CT-angio som alternativ nedan), eller med intravaskulär imaging (IVUS, OCT, i samband med koronarangiografin) på PCI-lab.4 Det är viktig att ge nitro under koronarangiografin för att skilja särkilt SCAD-typ 2 (se nedan) från vasospasm.

Förekomst av flera (icke sammanhängande) dissektioner samtidigt i > 1 koronarkärl (multivessel SCAD) är väl beskrivit och förekommer i 5-13% av fallen. Om SCAD diagnosticeras i ett kranskärl ska därför även andra kranskärl noggrant bedömas4.

Risk för iatrogen dissektion:

Ett arbete från 2016 bekriver i en grupp av 211 SCAD patienter en 17 gånger högre risk att drabbas av en iatrogen katerterdissektion under angiografin, det vill säga att angiografi-katetern skadar kärlet och orsakar en dissektion.28 Saw 2019 beskriver iatrogen kateterdissektion i 9 av 750 fall (1,2%).29 Katerdissektion är en känd men ovanlig (ca 0,2%) komplikation av kranskärlsröntgeni alla patienter. Det är viktig att vara extra försiktig när patienter med misstänkt SCAD angiograferas och risken för iatrogen skada ska även beaktas vid diskussion om reangiografi (där CT-angio kan vara ett alternativ).

Koronarangiografisk klassifikation spontan kranskärlsdissektion

Det finns två angiografiska klassifkationer: Saw-klassifikation (2014)30 delar upp SCAD i tre grupper. En reviderad Saw-klassifkation som ESC SCAD-study-group publicerade 2018 följder Saw-klassifikationen men delar upp typ 2 i a och b och lägger till en grupp 4 (totalocklusion).4 Grundprincipen är samma:

Saw och ESC klassifikationen:

 • Typ 1:
  Den klassiska dissektions-bilden där man ser en dubbelkontur (kontrast syns i äkta och i falska lumen, avgränsat från varandra genom en ej röntgentät “intima-flap”). Diagnosen spontandissektion bekräftas.
  Eftersom det finns kontrast synlig båda i den äkta och falka lumen måste det finnas minst ett ställe der intiman är rupturerat (i motsatsen till typ 2).
 • Typ 2:
  Lång (typiskt >20 mm) och diffus stenos, oftast i medialt eller distalt segment. Ofta abrupt ändring av lumendiametern. Stenosen kan variera i allvarlighetsgrad från osynlig till tät (eller helt ockluderat, som då klassas som typ 4 enligt ESC klassifikationen). Typ 2 kan lätt missas eller misstolkas på koronarangiografi. Eftersom man (per definition) inte ser en dubbelkontur är diagnosen dissektion mindre säker än vid typ 1.
  Typ 2 motsvarar ett intramuralt hematom (IMH) utan intimaruptur (kontrast kan ej kommer in i falska lumen, ingen dubbelkontur). Isolerat IMH (SCAD typ 2) är associderat med högre risk för progression vid intialt konservativ behandling och längre longitudinal extension vid kontrollangio, jämnförd med typ 1. Patofysiologiska förklaringen för det är att ett intramuralt hematom utan rupturerat intima kan vid fortsatt pågående blödning endast växa i longitudinell riktning (kärldiameter är begränsat), medans ett hematom i typ 1 (intimaruptur) kan tömma sig in i det äkta lumen31
  • ESC klassifikationen delar upp typ 2 i
   • Typ 2a: Kärlet är normalt distalt.
   • Typ 2b: Stenosen/dissektionen fortsätter till kärlets distala slut.
 • Typ 3:
  Definieras som dissektioner som angiografiskt liknar aterosklerotiska stenoser. Själva definitionen är alltså att man angiografiskt inte kan skilja mellan spontandissketion och aterosklerotisk AKS och typ 3 dissektioner är därför vanligast att missa.
  För att säkra diagnosen behövs intravaskular imaging (alternativt fortsätta med arbetshypotesen SCAD utifrån den kliniska bilden). Angiografiska faktorer som talar för dissektion (enligt Saw): (a) inga angiografiska ateroskleros-tecken i samma eller andra kranskärl, (b) lång lesion (11–20 mm), (c) “hazy” stenos (d) linjär stenos (inga vassa väggförändringar).
 • ESC lägger till typ 4: totalocklusion, vanligtvis distalt i kärlet. (typ 4 inte med i SAW-klassifikationen).

Enligt literaturen är 29-48% av SCAD typ 1, 52-67% typ 2 och 0-4% typ 3 (men man kan anta att typ 3 är underdiagnosticerat).32

Bilder ur ESC-klassifikationen 4

Angiografisk klassifikation för spontana kranskärlsdissektioner (SCAD)
ESC, SCAD study group: a position paper on spontaneous coronary artery dissection

Tips för att identifiera SCAD på koronarangio

Motreff et al har i en fallserie av 55 patienter beskrivit angiografiska markörer för att diagnosticera SCAD, 93% av patienter hade 3 av 5 angiografiska markörer:33

 1. Inga angiografiska aterosklerostecken i andra koronarkärl
 2. den typiska “radiolucent flap” i ett kranskärl (en ej röntgentät streck i det kontrastfyllda kärlet, som motsvarar intiman emellan kontrastfyllda falska och äkta lumen= kontrast-dubbelkontur = SAW 1)
 3. kontrast i kärlvägen
 4. början och/eller slut av det angiografisk misstänktsamma segment vid ett sidogren
 5. lång avsmalning av det stenoserade segmentet som påminnde autorerna om antigen ett “stick insect” (vandrande pinna) eller en rädisa:
"stick insect" eller "rädisa" bild vid angiografi.
Motreff, EuroIntervention 2017;12:e2236-e2243 

Eleid (Circ Cardiovasc Interv. 2014) har beskrivit en hög prevalens av coronary artery tortuosity (slingrande kranskärl) i SCAD-patienter.34

Intravaskulär imaging

Om den angiografiska diagnosen är tveksam (särskilt vid misstänkta typ 3 dissektioner) kan oftast endast intravaskulär imaging (IVUS, OCT) säkerställa diagnosen. OCT och IVUS ger högupplösta topografiska bilder av kranskärlets lumen och kärlvägg som ger hög diagnostisk säkerhet vid frågeställningen dissektion. Koronarintervention (såsom att föra in en ledare och en imagingkateter i kranskärlet) innebär alltid en risk och den risken borde vara större i ett dissekerat kärl, men intravaskulär imaging anses ändå vara rimligt säkert på SCAD patienter.94835

Intravaskulär imaging, i första hand OCT, är särskilt viktig när PCI ska genomföras på patienter med SCAD: Endast OCT och IVUS, inte angiografi, kan avgöra om ledaren ligger i rätt eller falsk lumen (stentimplantation i falsk lumen kommer i de flesta fall ockludera kärlet).

CT-angio

SCAD kan missas på CT-angio och det har rekommenderats att inte utesluta SCAD genom negativ CT-angio om AKS misstänks hos yngre kvinnor.3637 CT-angio används dock som non-invasiv uppfölning av SCAD diagnosticerat på invasiv koronarangiografi (för att undvika risker i samband med re-angio), se Gupta 2020 och Roura 20163839, fungerar dock ofta inte om SCAD är lokaliserat långt distalt i ett kärl <2 mm.5

Extrakardiell diagnostik

Utredning av extrakardiella arteriopatier rekommenderas (på grund av kopplingen mellan SCAD och FMD, se avsnitt riskfaktorer) hos patienter med dokumenterad SCAD.4144041 Förslag på screeningprotokoll med CT-angio har publicerats41

Behandling

Revaskularisering vid spontan kranskärlsdissektion (SCAD)

Det patofysiologiska grundproblemet vid SCAD är ett intramuralt hematom och inte en intraluminal trombos. Risken för totalocklusion av ett kranskärl även vid angiografiskt täta stenoser är därför mindre vid SCAD jämnfört med trombotiska AKS. Det finns inga randomiserade studier som kan guida oss i behandlingen av SCAD patienter och beslutet behöver därför fattas individuellt. Det finns dock god evidens att majoriteten av SCAD läker spontant vid konservativ behandling.17 Grundprincipen är därför att PCI (eller CABG i ovanliga fall) endast ska genomföras om patienten har allvarlig ischemi i vila eller om dissektionen innebär en hög risk (dissektion i vänster huvudstam, proximala LAD, proximala CX, proximala RCA)1, eftersom att många spontandissektioner läker spontant.424344, oftast inom 30 dagar.43

Utöver den stora andelen som läker spontant vid konservativ behandlingen finns det ett annat argument emot PCI som rutin: PCI är tekniskt mer utmanande och resultatet sämre (högre risk för komplikationer, mindre andel lyckade PCI) vid PCI för SCAD jämfört med vanligt ateterosklerotiskt AKS.45 Förklaringen bakom är att det (ofta) finns en dissekerad kärlvägg där risken är att koronarledaren hamnar i fel lumen, att ballongdilatationen/stentimplantationen kan (genom att sätta hög press på ett hematom som då ska söka nytt utrymme) förlänga dissektionen mot distalt eller proximalt och att SCAD ofta är lokaliserat i mindre, slingriga kärl . Vid PCI är utmaningen att innan stentimplantationen säkerställa att koronarledaren ligger i rätt lumen, något som ofta kräver intravaskulär imaging.17. I ett nordamerikanskt fallserie från 2019 klassades endast 70% av alla PCI-försök vid SCAD som helt eller delvis framgångsrika, i den spanska serien 57% eller 81%, beroende på definitionen4647

Om patienten har pågående smärtor är det för beslutet om eventuell PCI viktigt att tänka på att dissektionen i sig kan vara väldigt smärtsam, vilosmärtor i sig är alltså inte per automatik ett bevis för ischemi481711

Risker specifikt för PCI vid SCAD:17

 • Högre risk för iatrogen dissektion (se avsnitt risk för iatrogen dissektion ovan)
 • Koronarledaren kan ligga i fel lumen (stentning stänger då av kärlet om ledaren inte ligger rätt distalt)
 • Det subintimala hematomet (falsk lumen) kan förflyttas proximalt eller distalt (PCI kan försämra problemet, tex kan en dissektion i LAD omvandlas till en dissektion från huvudstam-ostiet)
  • (det har rekommenderats att förhindra detta genom “sealing” med ett kort stent proximalt och distalt innan det långa mediala segmentet stentas, så kallad 3-stent teknik )4950
  • en annan approach till det är att fenestrera hematomet med en “cutting balloon” innan stentning eller istället för stentning51525354
 • Om dissektionen går långt distalt i kärlet kommer denna vara kvar efter PCI
 • Sidogrenar kan stängas av genom förflyttning av det subintimala hematomet

En mindre andel (3,3% i en fallserie av 272 patienter)19 av primärt konservativt behandlade patienter PCI-behandlas inom ett par dagar efter första angiografin. Inneliggande övervak i 3-5 dagar efter koronarangiografi rekommenderas därför.17

CABG-operation har rapporterats i enstaka fall när PCI inte bedömts vara tekniskt möjligt eller säkert (t.ex. vid osäkerhet ifall rätt lumen kan hittas med koronarledaren eller vid högrisk-SCAD såsom huvudstam).17. CABG kan ha som nackdel att graft ha en högre risk att okkludera när det graftade SCAD-kärlet läcks och flödet normaliseras.55

Trombolys anses vara kontraindicerat vid vid spontan kranskärlsdissektion (SCAD) (fel strategi med tanke på patofysiologin), och fallrapporter med ruptur och tamponad i samband med konservativt behandlat SCAD har publicerats175657

ESC flowchart utredning och behandling 2020

ESC flowchart utredning och behandling vid spontan kranskärlsdissektion (SCAD) 2020:32

ESC flowchart utredning och behandling SCAD (spontan kranskärlsdissektion) 2020

Läkemedel vid spontan kranskärlsdissektion

Arteriell hypertension är en viktig riskfaktor för koronara spontandissektioner. Om patienten har arteriell hypertension ska den bestämt behandlas, betablockerare är då förstahandsval (till skillnad från traditionell antihypertensiv behandling)32 och är associerade med minskad risk för återkommande SCAD i icke-randomiserad data19.

Hos patienter utan arteriell hypertension med normal vänsterkammarfunktion finns det ingen evidens för behandling med ACE-hämmare eller betablockerare.

Spontan kranskärlsdissektion (SCAD) har (per definition) inget orsaksamband med ateroskleros och hos unga patienter utan angiografiska aterosklerostecken finns det idag inga belägg för behandling med statiner.

Värdet av antitrombotisk behandling hos konservativt behandlade patienter är oklart, det finns ingen data från RCT.117 SCAD är primärt ett blödningsproblem, inte en primärt trombotisk sjukdom (se patofysiologi). Argumentet emot antitrombotisk behandling är därför att denna kan förvärra det intramurala hematomet. Å andra sidan vet vi från OCT-studier589 att sekundär intraluminal trombos kan förekomma, så argumentet för antitrombotisk behandling är att förhindra/minska denna intraluminala trombosen som (liksom ett vanligt AKS) skulle kunna akut ockludera kranskärlet. En kortare intitial fas med DAPT (t.ex ASA + Clopidogrel) är därför inte ovanligt, för rutinmässigt behandling med 12 månaders DAPT finns det inget stöd.175 PCI-behandlade (stentimplantation) patienter har en klar indikation för DAPT (se DAPT) på grund av stentimplantationen, med fortsatt ASA behandling i flera år eller tills vidare.

Det finns spekulationer kring ett samband mellan spontan kranskärlsdissektion (SCAD) och hormonell antikonceptionsbehandling, baserat på ett förmodat samband mellan SCAD och kvinnligt könshormon (baserat på kvinnlig dominans i incidensen och ett bekräftat samband med graviditet). Det finns ingen data för eller emot denna fundering. En rimlig strategi är att om möjligt avstå hormonell antikonceptionsbehandling.17 Samtidigt är det oklart hur frågan kring framtida graviditeter ska besvaras. Vissa aktörer rekommenderar SCAD-patienter att helt avstå framtida graviditet5960. Se avsnitt om graviditet i ESC, SCAD study group position paper.

Prognos efter spontan kranskärlsdissektion

Risk för SCAD-progression i intialt konservativ behandlade patienter, med behov av PCI/CABG inom första 30 dagar, var endast 2% i det hittils största registerarbete (Saw, Eur H J 2019)46 , 7% inhospital, 17% inom 1 år in Cerrato, EHJ 202161, 17% SCAD progression inom 14 dagar (varav 91% inom första 6 dagar) in Mayo Clinics material (Waterbury, Circ Card Interv 2018), som även visade att typ 2 SCAD (isolerat intramural hematom) är en prediktor för SCAD-progression, jämnförd med typ 1 SCAD11

Recidivrisken vid vid spontan kranskärlsdissektion är hög. Mayo-serien ovan beskriver 30 % rediciv inom 10 år (median tid till recidiv 2,8 år), den italienska studien 4,7 % recidiv inom 22 månader, en kanadensisk prospektiv serie 10.4% av 327 patienter inom 3.1 år626319 och en aktuell italiensk/spansk arbete 6% inom 1 år.61 Recidiven förekommer ofta i andra kärl, det vill säga stentning av första SCAD skulle inte ha förhindrat recidivet.62

Återkommande episoder med bröstsmärtor efter hemgång är inte ovanliga hos SCAD-patienter, dessa ska (med tanke på recidivrisken) noggrant utredas inneliggande med EKG och troponin. Förnyad angiografi bör dock (med tanke på den ovan nämnda risken för iatrogen dissektion) reserveras för patienter med dokumenterad ischemi (EKG/troponin).17

Långtidsöverlevnad efter överlevd SCAD är hög: 92 % har en beräknad 10-års överlevnad i en Mayo-Clinic serie av 87 patienter, 94 % 6-års överlevnad i en italiensk publikation med 134 patienter6263

Patientperspektiv

Se artikeln 202406 om patientperspektivet, skriven av patienter: Spontaneous coronary artery dissection: we are the patients64 eller fulltextlänk. Interessant för läkare, sjuksköterskor och patienter.

Patientinformation SCAD

Information om sjukdomen som patienter får på sjukhuset är ibland bristfälligt. Många SCAD-patienter är aktiva och diskuterar och läser om sin sjukdom på nätet, tex på inspire.com (diskussionforum på Women Heart Connect och Fibromuscular Dysplasia Society of America) eller scadalliance.org, SCAD SURVIVORS eller i slutna facebookgrupper såsom SCAD community Sverige (grundat av en SCAD-drabbat kvinna, se artikel i GP.)

Youtube sida von Beatscad.org

Patientinformationsbroschyrer på BeatSCAD

Webresurser SCAD för läkare

BeatSCAD (England)

MAYO Clinic SPONTANEOUS CORONARY ARTERY DISSECTION (SCAD) RESEARCH PROGRAM (med lista av pågående studier)

University of British Columbia SCAD (Dr. Jacqueline Saw)

Euro-PCR session SCAD 2019

Litteratur

Consensus/guideline

ESC, SCAD study group: a position paper on spontaneous coronary artery dissection (EHJ 2018) 17

ESC SCAD study group 2018, supplementary data

Avsnitt om SCAD i ESC guideline NSTE-ACS 20207

Spontaneous Coronary Artery Dissection: Current State of the Science: A Scientific Statement From the American Heart Association (Circulation 2018)65

Aktuella registerstudier

SCAD i Sverige: Nationwide observational study of incidence, management and outcome of spontaneous coronary artery dissection: a report from the Swedish Coronary Angiography and Angioplasty register (BMJ open 2021)66

Antiplatelet therapy in patients with conservatively managed spontaneous coronary artery dissection from the multicentre DISCO registry (Cerrato, EHJ 2021)61

National French registry of spontaneous coronary artery dissections: prevalence of fibromuscular dysplasia and genetic analyses (Combaret, Eurointervention 2021)67

Clinical outcomes by angiographic type of spontaneous coronary artery dissection (Mori, Eurointervention 2021)68

Spontaneous coronary artery dissection in Spain: clinical and angiographic characteristics, management, and in-hospital events (García-Guimaraes 2021)47

Spontaneous coronary artery dissection in old patients: clinical features, angiographic findings, management and outcome (Díez-Villanueva EHJ Acute Cardiovasc Care 2021)26

Canadian spontaneous coronary artery dissection cohort study: in-hospital and 30-day outcomes (Saw, Eur H J 2019)46 Se även tillhörande editorial: Spontaneous coronary artery dissection: no longer a rare disease (Adlam, EHJ 2019)16

Early Natural History of Spontaneous Coronary Artery Dissection (Waterbury, Circ Card Interv 2018)11

Reviews

Spontaneous Coronary Artery Dissection: JACC State-of-the-Art Review69

Review 2016 (Saw): Contemporary Review on Spontaneous Coronary Artery Dissection59

Review 2010 (Vrints): Spontaneous coronary artery dissection2

Educational review (Al-Hussaini, Adlam 2017) Spontaneous coronary artery dissection70

Koronarangio:

How and when to suspect spontaneous coronary artery dissection: novel insights from a single-centre series on prevalence and angiographic appearance (Motreff, Eurointervention 2016)(Motreff, Eurointervention 2016)33

OCT, IVUS:

Diagnosis of Spontaneous Coronary ArteryDissection by Optical Coherence Tomography71

Combined use of OCT and IVUS in spontaneous coronary artery dissection (Paulo, JACC card interv 2013)72

CT-angio

Role of Coronary CT Angiography in Spontaneous Coronary Artery Dissection (Radiology: Cardiothoracic Imaging 2020)73

Spontaneous coronary artery dissection: challenges of coronary computed tomography angiography74

Spontaneous coronary artery dissection: Acute findings on coronary computed tomography angiography75

Noninvasive Follow-Up of Patients With Spontaneous Coronary Artery Dissection With CT Angiography (Roura 2016)39

FMD:

First International Consensus on the diagnosis and management of fibromuscular dysplasia 201976.

Fibromuscular Dysplasia: State of the Science and Critical Unanswered Questions. A Scientific Statement From the American Heart Association

European consensus on the diagnosis and management of fibromuscular dysplasia 2014

Last Updated on July 3, 2024 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
 1. Collet JP, Thiele H, Barbato E, et al. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation [published online ahead of print, 2020 Aug 29]. Eur Heart J. 2020;ehaa575. doi:10.1093/eurheartj/ehaa575 [] [] [] []
 2. Vrints CJ. Spontaneous coronary artery dissection. Heart. 2010 May;96(10):801-8. doi: 10.1136/hrt.2008.162073. PMID: 20448134. [] []
 3. Saw J, Mancini GBJ, Humphries KH. Contemporary Review on Spontaneous Coronary Artery Dissection. J Am Coll Cardiol. 2016 Jul 19;68(3):297-312. doi: 10.1016/j.jacc.2016.05.034. Erratum in: J Am Coll Cardiol. 2016 Oct 4;68(14):1606. PMID: 27417009. []
 4. Adlam D, Alfonso F, Maas A, Vrints C; Writing Committee. European Society of Cardiology, acute cardiovascular care association, SCAD study group: a position paper on spontaneous coronary artery dissection. Eur Heart J. 2018 Sep 21;39(36):3353-3368. doi: 10.1093/eurheartj/ehy080. PMID: 29481627; PMCID: PMC6148526 [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 5. Hayes SN, Kim ESH, Saw J, Adlam D, Arslanian-Engoren C, Economy KE, Ganesh SK, Gulati R, Lindsay ME, Mieres JH, Naderi S, Shah S, Thaler DE, Tweet MS, Wood MJ; American Heart Association Council on Peripheral Vascular Disease; Council on Clinical Cardiology; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Genomic and Precision Medicine; and Stroke Council. Spontaneous Coronary Artery Dissection: Current State of the Science: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2018 May 8;137(19):e523-e557. doi: 10.1161/CIR.0000000000000564. Epub 2018 Feb 22. PMID: 29472380; PMCID: PMC5957087. [] [] [] []
 6. Adlam D, Alfonso F, Maas A, Vrints C; Writing Committee. European Society of Cardiology, acute cardiovascular care association, SCAD study group: a position paper on spontaneous coronary artery dissection. Eur Heart J. 2018 Sep 21;39(36):3353-3368. doi: 10.1093/eurheartj/ehy080. PMID: 29481627; PMCID: PMC6148526. []
 7. Collet JP, Thiele H, Barbato E, Barthélémy O, Bauersachs J, Bhatt DL, Dendale P, Dorobantu M, Edvardsen T, Folliguet T, Gale CP, Gilard M, Jobs A, Jüni P, Lambrinou E, Lewis BS, Mehilli J, Meliga E, Merkely B, Mueller C, Roffi M, Rutten FH, Sibbing D, Siontis GCM; ESC Scientific Document Group. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Eur Heart J. 2021 Apr 7;42(14):1289-1367. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa575. Erratum in: Eur Heart J. 2021 May 14;42(19):1908. Erratum in: Eur Heart J. 2021 May 14;42(19):1925. Erratum in: Eur Heart J. 2021 May 13;: PMID: 32860058. [] []
 8. Motreff P, Malcles G, Combaret N, Barber-Chamoux N, Bouajila S, Pereira B, Amonchot A, Citron B, Lusson JR, Eschalier R, Souteyrand G. How and when to suspect spontaneous coronary artery dissection: novel insights from a single-centre series on prevalence and angiographic appearance. EuroIntervention. 2017 Apr 7;12(18):e2236-e2243. doi: 10.4244/EIJ-D-16-00187. PMID: 27973331 [] []
 9. Alfonso F, Paulo M, Gonzalo N, Dutary J, Jimenez-Quevedo P, Lennie V, Escaned J, Bañuelos C, Hernandez R, Macaya C. Diagnosis of spontaneous coronary artery dissection by optical coherence tomography. J Am Coll Cardiol. 2012 Mar 20;59(12):1073-9. doi: 10.1016/j.jacc.2011.08.082. PMID: 22421300. [] [] []
 10. Paulo M, Sandoval J, Lennie V, Dutary J, Medina M, Gonzalo N, Jimenez-Quevedo P, Escaned J, Bañuelos C, Hernandez R, Macaya C, Alfonso F. Combined use of OCT and IVUS in spontaneous coronary artery dissection. JACC Cardiovasc Imaging. 2013 Jul;6(7):830-2. doi: 10.1016/j.jcmg.2013.02.010. Epub 2013 Jun 5. PMID: 23747066. []
 11. Waterbury TM, Tweet MS, Hayes SN, Eleid MF, Bell MR, Lerman A, Singh M, Best PJM, Lewis BR, Rihal CS, Gersh BJ, Gulati R. Early Natural History of Spontaneous Coronary Artery Dissection. Circ Cardiovasc Interv. 2018 Sep;11(9):e006772. doi: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.118.006772. PMID: 30354594. [] [] [] [] []
 12. Malaisrie SC, Szeto WY, Halas M, Girardi LN, Coselli JS, Sundt TM 3rd, Chen EP, Fischbein MP, Gleason TG, Okita Y, Ouzounian M, Patel HJ, Roselli EE, Shrestha ML, Svensson LG, Moon MR; AATS Clinical Practice Standards Committee: Adult Cardiac Surgery. 2021 The American Association for Thoracic Surgery expert consensus document: Surgical treatment of acute type A aortic dissection. J Thorac Cardiovasc Surg. 2021 Sep;162(3):735-758.e2. doi: 10.1016/j.jtcvs.2021.04.053. Epub 2021 Apr 30. PMID: 34112502. []
 13. Olin JW, Gornik HL, Bacharach JM, Biller J, Fine LJ, Gray BH, Gray WA, Gupta R, Hamburg NM, Katzen BT, Lookstein RA, Lumsden AB, Newburger JW, Rundek T, Sperati CJ, Stanley JC; American Heart Association Council on Peripheral Vascular Disease; American Heart Association Council on Clinical Cardiology; American Heart Association Council on Cardiopulmonary, Critical Care, Perioperative and Resuscitation; American Heart Association Council on Cardiovascular Disease in the Young; American Heart Association Council on Cardiovascular Radiology and Intervention; American Heart Association Council on Epidemiology and Prevention; American Heart Association Council on Functional Genomics and Translational Biology; American Heart Association Council for High Blood Pressure Research; American Heart Association Council on the Kidney in Cardiovascular Disease; American Heart Association Stroke Council. Fibromuscular dysplasia: state of the science and critical unanswered questions: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2014 Mar 4;129(9):1048-78. doi: 10.1161/01.cir.0000442577.96802.8c. Epub 2014 Feb 18. PMID: 24548843. []
 14. Persu A, Giavarini A, Touzé E, Januszewicz A, Sapoval M, Azizi M, Barral X, Jeunemaitre X, Morganti A, Plouin PF, de Leeuw P; ESH Working Group Hypertension and the Kidney. European consensus on the diagnosis and management of fibromuscular dysplasia. J Hypertens. 2014 Jul;32(7):1367-78. doi: 10.1097/HJH.0000000000000213. PMID: 24842696. [] []
 15. Gornik HL, Persu A, Adlam D, Aparicio LS, Azizi M, Boulanger M, Bruno RM, de Leeuw P, Fendrikova-Mahlay N, Froehlich J, Ganesh SK, Gray BH, Jamison C, Januszewicz A, Jeunemaitre X, Kadian-Dodov D, Kim ES, Kovacic JC, Mace P, Morganti A, Sharma A, Southerland AM, Touzé E, van der Niepen P, Wang J, Weinberg I, Wilson S, Olin JW, Plouin PF. First International Consensus on the diagnosis and management of fibromuscular dysplasia. Vasc Med. 2019 Apr;24(2):164-189. doi: 10.1177/1358863X18821816. Epub 2019 Jan 16. Erratum in: Vasc Med. 2019 Oct;24(5):475. Erratum in: Vasc Med. 2021 Aug;26(4):NP1. PMID: 30648921. []
 16. Adlam D, García-Guimaraes M, Maas AHEM. Spontaneous coronary artery dissection: no longer a rare disease. Eur Heart J. 2019 Apr 14;40(15):1198-1201. doi: 10.1093/eurheartj/ehz048. PMID: 30844061. [] []
 17. Adlam D, Alfonso F, Maas A, Vrints C; Writing Committee. European Society of Cardiology, acute cardiovascular care association, SCAD study group: a position paper on spontaneous coronary artery dissection. Eur Heart J. 2018 Sep 21;39(36):3353-3368. doi: 10.1093/eurheartj/ehy080. PMID: 29481627; PMCID: PMC6148526. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 18. Saw J, Ricci D, Starovoytov A, Fox R, Buller CE. Spontaneous coronary artery dissection: prevalence of predisposing conditions including fibromuscular dysplasia in a tertiary center cohort. JACC Cardiovasc Interv. 2013 Jan;6(1):44-52. doi: 10.1016/j.jcin.2012.08.017. Epub 2012 Dec 19. PMID: 23266235. [] []
 19. Saw J, Humphries K, Aymong E, Sedlak T, Prakash R, Starovoytov A, Mancini GBJ. Spontaneous Coronary Artery Dissection: Clinical Outcomes and Risk of Recurrence. J Am Coll Cardiol. 2017 Aug 29;70(9):1148-1158. doi: 10.1016/j.jacc.2017.06.053. PMID: 28838364. [] [] [] []
 20. Mortensen KH, Thuesen L, Kristensen IB, Christiansen EH. Spontaneous coronary artery dissection: a Western Denmark Heart Registry study. Catheter Cardiovasc Interv. 2009 Nov 1;74(5):710-7. doi: 10.1002/ccd.22115. PMID: 19496145. []
 21. Nishiguchi T, Tanaka A, Ozaki Y, Taruya A, Fukuda S, Taguchi H, Iwaguro T, Ueno S, Okumoto Y, Akasaka T. Prevalence of spontaneous coronary artery dissection in patients with acute coronary syndrome. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2016 Jun;5(3):263-70. doi: 10.1177/2048872613504310. Epub 2013 Sep 11. PMID: 24585938. []
 22. Saw J, Aymong E, Mancini GB, Sedlak T, Starovoytov A, Ricci D. Nonatherosclerotic coronary artery disease in young women. Can J Cardiol. 2014 Jul;30(7):814-9. doi: 10.1016/j.cjca.2014.01.011. Epub 2014 Jan 23. PMID: 24726091. []
 23. Motreff P, Malcles G, Combaret N, Barber-Chamoux N, Bouajila S, Pereira B, Amonchot A, Citron B, Lusson JR, Eschalier R, Souteyrand G. How and when to suspect spontaneous coronary artery dissection: novel insights from a single-centre series on prevalence and angiographic appearance. EuroIntervention. 2017 Apr 7;12(18):e2236-e2243. doi: 10.4244/EIJ-D-16-00187. PMID: 27973331. []
 24. Nakashima T, Noguchi T, Haruta S, Yamamoto Y, Oshima S, Nakao K, Taniguchi Y, Yamaguchi J, Tsuchihashi K, Seki A, Kawasaki T, Uchida T, Omura N, Kikuchi M, Kimura K, Ogawa H, Miyazaki S, Yasuda S. Prognostic impact of spontaneous coronary artery dissection in young female patients with acute myocardial infarction: A report from the Angina Pectoris-Myocardial Infarction Multicenter Investigators in Japan. Int J Cardiol. 2016 Mar 15;207:341-8. doi: 10.1016/j.ijcard.2016.01.188. Epub 2016 Jan 14. PMID: 26820364. []
 25. Motreff P, Malcles G, Combaret N, Barber-Chamoux N, Bouajila S, Pereira B, Amonchot A, Citron B, Lusson JR, Eschalier R, Souteyrand G. How and when to suspect spontaneous coronary artery dissection: novel insights from a single-centre series on prevalence and angiographic appearance. EuroIntervention. 2017 Apr 7;12(18):e2236-e2243. doi: 10.4244/EIJ-D-16-00187. PMID: 27973331. []
 26. Díez-Villanueva P, García-Guimaraes M, Sanz-Ruiz R, Roura G, Macaya F, Barahona Alvarado JC, Tizón-Marcos H, Flores-Ríos X, Masotti M, Lezcano-Pertejo C, Cortés C, Fuertes-Ferre G, Becerra-Muñoz VM, Lozano Ruiz-Poveda F, Valero E, Portero-Portaz JJ, Vera A, Salamanca J, Alfonso F. Spontaneous coronary artery dissection in old patients: clinical features, angiographic findings, management and outcome. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2021 Oct 27;10(8):926-932. doi: 10.1093/ehjacc/zuaa029. PMID: 33620451. [] []
 27. Wilander H, Pagonis C, Venetsanos D, Swahn E, Dworeck C, Johnston N, Jonasson L, Kellerth T, Tornvall P, Yndigegn T, Sederholm Lawesson S. Nationwide observational study of incidence, management and outcome of spontaneous coronary artery dissection: a report from the Swedish Coronary Angiography and Angioplasty register. BMJ Open. 2022 Jun 1;12(6):e060949. doi: 10.1136/bmjopen-2022-060949. PMID: 35649586. []
 28. Prakash R, Starovoytov A, Heydari M, Mancini GB, Saw J. Catheter-Induced Iatrogenic Coronary Artery Dissection in Patients With Spontaneous Coronary Artery Dissection. JACC Cardiovasc Interv. 2016 Sep 12;9(17):1851-3. doi: 10.1016/j.jcin.2016.06.026. PMID: 27609262. []
 29. Saw J, Starovoytov A, Humphries K, Sheth T, So D, Minhas K, Brass N, Lavoie A, Bishop H, Lavi S, Pearce C, Renner S, Madan M, Welsh RC, Lutchmedial S, Vijayaraghavan R, Aymong E, Har B, Ibrahim R, Gornik HL, Ganesh S, Buller C, Matteau A, Martucci G, Ko D, Mancini GBJ. Canadian spontaneous coronary artery dissection cohort study: in-hospital and 30-day outcomes. Eur Heart J. 2019 Apr 14;40(15):1188-1197. doi: 10.1093/eurheartj/ehz007. PMID: 30698711; PMCID: PMC6462308. []
 30. Saw J. Coronary angiogram classification of spontaneous coronary artery dissection. Catheter Cardiovasc Interv. 2014 Dec 1;84(7):1115-22. doi: 10.1002/ccd.25293. Epub 2013 Dec 4. PMID: 24227590. []
 31. Waterbury TM, Tweet MS, Hayes SN, Eleid MF, Bell MR, Lerman A, Singh M, Best PJM, Lewis BR, Rihal CS, Gersh BJ, Gulati R. Early Natural History of Spontaneous Coronary Artery Dissection. Circ Cardiovasc Interv. 2018 Sep;11(9):e006772. doi: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.118.006772. PMID: 30354594. []
 32. Collet JP, Thiele H, Barbato E, et al. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation [published online ahead of print, 2020 Aug 29]. Eur Heart J. 2020;ehaa575. doi:10.1093/eurheartj/ehaa575 [] [] []
 33. Motreff P, Malcles G, Combaret N, Barber-Chamoux N, Bouajila S, Pereira B, Amonchot A, Citron B, Lusson JR, Eschalier R, Souteyrand G. How and when to suspect spontaneous coronary artery dissection: novel insights from a single-centre series on prevalence and angiographic appearance. EuroIntervention. 2017 Apr 7;12(18):e2236-e2243. doi: 10.4244/EIJ-D-16-00187. PMID: 27973331. [] []
 34. Eleid MF, Guddeti RR, Tweet MS, Lerman A, Singh M, Best PJ, Vrtiska TJ, Prasad M, Rihal CS, Hayes SN, Gulati R. Coronary artery tortuosity in spontaneous coronary artery dissection: angiographic characteristics and clinical implications. Circ Cardiovasc Interv. 2014 Oct;7(5):656-62. doi: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.114.001676. Epub 2014 Aug 19. PMID: 25138034. []
 35. Saw J, Mancini GB, Humphries K, Fung A, Boone R, Starovoytov A, Aymong E. Angiographic appearance of spontaneous coronary artery dissection with intramural hematoma proven on intracoronary imaging. Catheter Cardiovasc Interv. 2016 Feb 1;87(2):E54-61. doi: 10.1002/ccd.26022. Epub 2015 Jul 21. PMID: 26198289. []
 36. Eleid MF, Tweet MS, Young PM, Williamson E, Hayes SN, Gulati R. Spontaneous coronary artery dissection: challenges of coronary computed tomography angiography. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2018 Oct;7(7):609-613. doi: 10.1177/2048872616687098. Epub 2017 Jan 31. PMID: 28139136. []
 37. Alzand BSN, Vanneste L, Fonck D, Van Mieghem C. Spontaneous coronary artery dissection undissolved using cardiac computed tomography. Int J Cardiol. 2016 Nov 1;222:1040-1041. doi: 10.1016/j.ijcard.2016.08.058. Epub 2016 Aug 6. PMID: 27537544. []
 38. Gupta S, Meyersohn NM, Wood MJ, Steigner ML, Blankstein R, Ghoshhajra BB, Hedgire SS. Role of Coronary CT Angiography in Spontaneous Coronary Artery Dissection. Radiol Cardiothorac Imaging. 2020 Nov 19;2(6):e200364. doi: 10.1148/ryct.2020200364. PMID: 33778640; PMCID: PMC7978024. []
 39. Roura G, Ariza-Solé A, Rodriguez-Caballero IF, Gomez-Lara J, Ferreiro JL, Romaguera R, Teruel L, de Albert M, Gomez-Hospital JA, Cequier A. Noninvasive Follow-Up of Patients With Spontaneous Coronary Artery Dissection With CT Angiography. JACC Cardiovasc Imaging. 2016 Jul;9(7):896-897. doi: 10.1016/j.jcmg.2015.06.011. Epub 2015 Dec 10. PMID: 26476501. [] []
 40. Persu A, Van der Niepen P, Touzé E, Gevaert S, Berra E, Mace P, Plouin PF, Jeunemaitre X; Working Group “Hypertension and the Kidney” of the European Society of Hypertension and the European Fibromuscular Dysplasia Initiative. Revisiting Fibromuscular Dysplasia: Rationale of the European Fibromuscular Dysplasia Initiative. Hypertension. 2016 Oct;68(4):832-9. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.07543. Epub 2016 Aug 8. Erratum in: Hypertension. 2016 Nov;68(5):e66. PMID: 27504007. []
 41. Liang JJ, Prasad M, Tweet MS, Hayes SN, Gulati R, Breen JF, Leng S, Vrtiska TJ. A novel application of CT angiography to detect extracoronary vascular abnormalities in patients with spontaneous coronary artery dissection. J Cardiovasc Comput Tomogr. 2014 May-Jun;8(3):189-97. doi: 10.1016/j.jcct.2014.02.001. Epub 2014 Apr 4. PMID: 24939067. [] []
 42. Martins JL, Afreixo V, Santos L, Costa M, Santos J, Gonçalves L. Medical treatment or revascularisation as the best approach for spontaneous coronary artery dissection: A systematic review and meta-analysis. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2018 Oct;7(7):614-623. doi: 10.1177/2048872617706502. Epub 2017 Apr 28. PMID: 28452228. []
 43. Hassan S, Prakash R, Starovoytov A, Saw J. Natural History of Spontaneous Coronary Artery Dissection With Spontaneous Angiographic Healing. JACC Cardiovasc Interv. 2019 Mar 25;12(6):518-527. doi: 10.1016/j.jcin.2018.12.011. Epub 2019 Feb 27. PMID: 30826233. [] []
 44. Mahmoud AN, Taduru SS, Mentias A, Mahtta D, Barakat AF, Saad M, Elgendy AY, Mojadidi MK, Omer M, Abuzaid A, Agarwal N, Elgendy IY, Anderson RD, Saw J. Trends of Incidence, Clinical Presentation, and In-Hospital Mortality Among Women With Acute Myocardial Infarction With or Without Spontaneous Coronary Artery Dissection: A Population-Based Analysis. JACC Cardiovasc Interv. 2018 Jan 8;11(1):80-90. doi: 10.1016/j.jcin.2017.08.016. Epub 2017 Dec 13. PMID: 29248409. []
 45. Tweet MS, Eleid MF, Best PJ, Lennon RJ, Lerman A, Rihal CS, Holmes DR Jr, Hayes SN, Gulati R. Spontaneous coronary artery dissection: revascularization versus conservative therapy. Circ Cardiovasc Interv. 2014 Dec;7(6):777-86. doi: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.114.001659. Epub 2014 Nov 18. PMID: 25406203. []
 46. Saw J, Starovoytov A, Humphries K, Sheth T, So D, Minhas K, Brass N, Lavoie A, Bishop H, Lavi S, Pearce C, Renner S, Madan M, Welsh RC, Lutchmedial S, Vijayaraghavan R, Aymong E, Har B, Ibrahim R, Gornik HL, Ganesh S, Buller C, Matteau A, Martucci G, Ko D, Mancini GBJ. Canadian spontaneous coronary artery dissection cohort study: in-hospital and 30-day outcomes. Eur Heart J. 2019 Apr 14;40(15):1188-1197. doi: 10.1093/eurheartj/ehz007. PMID: 30698711; PMCID: PMC6462308. [] [] []
 47. García-Guimaraes M, Bastante T, Macaya F, Roura G, Sanz R, Barahona Alvarado JC, Tizón H, Flores-Ríos X, Moreu J, Ojeda S, Nogales JM, Veiga G, Masotti M, Camacho-Freire SJ, Jiménez-Valero S, Jiménez-Kockar M, Lozano Í, González-Ferreiro R, Velázquez M, Avanzas P, Rivero F, Alfonso F. Spontaneous coronary artery dissection in Spain: clinical and angiographic characteristics, management, and in-hospital events. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2021 Jan;74(1):15-23. English, Spanish. doi: 10.1016/j.rec.2020.04.002. Epub 2020 May 14. PMID: 32418854. [] []
 48. Al-Hussaini A, Adlam D. Spontaneous coronary artery dissection. Heart. 2017 Jul;103(13):1043-1051. doi: 10.1136/heartjnl-2016-310320. Epub 2017 Mar 31. PMID: 28363899. []
 49. Dashwood AM, Saw J, Dhillon P, Murdoch D. Use of a Three-Stent Technique for a Case of Spontaneous Coronary Artery Dissection. Can J Cardiol. 2017 Jun;33(6):830.e13-830.e15. doi: 10.1016/j.cjca.2017.02.007. Epub 2017 Feb 24. PMID: 28461002. []
 50. Walsh SJ, Jokhi PP, Saw J. Successful percutaneous management of coronary dissection and extensive intramural haematoma associated with ST elevation MI. Acute Card Care. 2008;10(4):231-3. doi: 10.1080/17482940701802348. PMID: 18608039. []
 51. Ito T, Shintani Y, Ichihashi T, Fujita H, Ohte N. Non-atherosclerotic spontaneous coronary artery dissection revascularized by intravascular ultrasonography-guided fenestration with cutting balloon angioplasty. Cardiovasc Interv Ther. 2017 Jul;32(3):241-243. doi: 10.1007/s12928-016-0397-x. Epub 2016 May 3. PMID: 27142197. []
 52. Alkhouli M, Cole M, Ling FS. Coronary artery fenestration prior to stenting in spontaneous coronary artery dissection. Catheter Cardiovasc Interv. 2016 Jul;88(1):E23-7. doi: 10.1002/ccd.26161. Epub 2015 Sep 2. PMID: 26333193. []
 53. Motreff P, Barber-Chamoux N, Combaret N, Souteyrand G. Coronary artery fenestration guided by optical coherence tomograhy before stenting: new interventional option in rescue management of compressive spontaneous intramural hematoma. Circ Cardiovasc Interv. 2015 Apr;8(4):e002266. doi: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.114.002266. PMID: 25788343. []
 54. Yumoto K, Sasaki H, Aoki H, Kato K. Successful treatment of spontaneous coronary artery dissection with cutting balloon angioplasty as evaluated with optical coherence tomography. JACC Cardiovasc Interv. 2014 Jul;7(7):817-9. doi: 10.1016/j.jcin.2013.10.027. Epub 2014 Jun 18. PMID: 24954570. []
 55. Tweet MS, Eleid MF, Best PJ, Lennon RJ, Lerman A, Rihal CS, Holmes DR Jr, Hayes SN, Gulati R. Spontaneous coronary artery dissection: revascularization versus conservative therapy. Circ Cardiovasc Interv. 2014 Dec;7(6):777-86. doi: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.114.001659. Epub 2014 Nov 18. PMID: 25406203. []
 56. Andreou AY, Georgiou PA, Georgiou GM. Spontaneous coronary artery dissection: Report of two unsuspected cases initially treated with thrombolysis. Exp Clin Cardiol. 2009 Winter;14(4):e89-92. PMID: 20198198; PMCID: PMC2827215. []
 57. Goh AC, Lundstrom RJ. Spontaneous Coronary Artery Dissection with Cardiac Tamponade. Tex Heart Inst J. 2015 Oct 1;42(5):479-82. doi: 10.14503/THIJ-14-4260. PMID: 26504447; PMCID: PMC4591893. []
 58. Alfonso F, Canales E, Aleong G. Spontaneous coronary artery dissection: diagnosis by optical coherence tomography. Eur Heart J. 2009 Feb;30(3):385. doi: 10.1093/eurheartj/ehn441. Epub 2008 Oct 2. PMID: 18835824. []
 59. Saw J, Mancini GBJ, Humphries KH. Contemporary Review on Spontaneous Coronary Artery Dissection. J Am Coll Cardiol. 2016 Jul 19;68(3):297-312. doi: 10.1016/j.jacc.2016.05.034. Erratum in: J Am Coll Cardiol. 2016 Oct 4;68(14):1606. PMID: 27417009. [] []
 60. Tweet MS, Gulati R, Hayes SN. Spontaneous Coronary Artery Dissection. Curr Cardiol Rep. 2016 Jul;18(7):60. doi: 10.1007/s11886-016-0737-6. PMID: 27216840. []
 61. Cerrato E, Giacobbe F, Quadri G, Macaya F, Bianco M, Mori R, Biolè CA, Boi A, Bettari L, Rolfo C, Ferrari F, Annibali G, Scappaticci M, Pavani M, Barbero U, Buccheri D, Cavallino C, Lombardi P, Bernelli C, D’Ascenzo F, Infantino V, Gambino A, Cinconze S, Rognoni A, Montagna L, Porto I, Musumeci G, Escaned J, Varbella F; DISCO Collaborators. Antiplatelet therapy in patients with conservatively managed spontaneous coronary artery dissection from the multicentre DISCO registry. Eur Heart J. 2021 Aug 31;42(33):3161-3171. doi: 10.1093/eurheartj/ehab372. Erratum in: Eur Heart J. 2021 Oct 16;: PMID: 34338759. [] [] []
 62. Tweet MS, Hayes SN, Pitta SR, Simari RD, Lerman A, Lennon RJ, Gersh BJ, Khambatta S, Best PJ, Rihal CS, Gulati R. Clinical features, management, and prognosis of spontaneous coronary artery dissection. Circulation. 2012 Jul 31;126(5):579-88. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.112.105718. Epub 2012 Jul 16. PMID: 22800851. [] [] []
 63. Lettieri C, Zavalloni D, Rossini R, Morici N, Ettori F, Leonzi O, Latib A, Ferlini M, Trabattoni D, Colombo P, Galli M, Tarantini G, Napodano M, Piccaluga E, Passamonti E, Sganzerla P, Ielasi A, Coccato M, Martinoni A, Musumeci G, Zanini R, Castiglioni B. Management and Long-Term Prognosis of Spontaneous Coronary Artery Dissection. Am J Cardiol. 2015 Jul 1;116(1):66-73. doi: 10.1016/j.amjcard.2015.03.039. Epub 2015 Apr 8. PMID: 25937347. [] []
 64. Senftinger J, Pöss J, Clemmensen P. Spontaneous coronary artery dissection: we are the patients. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2024 Jun 30;13(6):521-522. doi: 10.1093/ehjacc/zuae071. PMID: 38809768. []
 65. Hayes SN, Kim ESH, Saw J, Adlam D, Arslanian-Engoren C, Economy KE, Ganesh SK, Gulati R, Lindsay ME, Mieres JH, Naderi S, Shah S, Thaler DE, Tweet MS, Wood MJ; American Heart Association Council on Peripheral Vascular Disease; Council on Clinical Cardiology; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Genomic and Precision Medicine; and Stroke Council. Spontaneous Coronary Artery Dissection: Current State of the Science: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2018 May 8;137(19):e523-e557. doi: 10.1161/CIR.0000000000000564. Epub 2018 Feb 22. PMID: 29472380; PMCID: PMC5957087. []
 66. Wilander H, Pagonis C, Venetsanos D, Swahn E, Dworeck C, Johnston N, Jonasson L, Kellerth T, Tornvall P, Yndigegn T, Sederholm Lawesson S. Nationwide observational study of incidence, management and outcome of spontaneous coronary artery dissection: a report from the Swedish Coronary Angiography and Angioplasty register. BMJ Open. 2022 Jun 1;12(6):e060949. doi: 10.1136/bmjopen-2022-060949. PMID: 35649586. []
 67. Combaret N, Gerbaud E, Dérimay F, Souteyrand G, Cassagnes L, Bouajila S, Berrandou T, Rangé G, Meneveau N, Harbaoui B, Lattuca B, Bouatia-Naji N, Motreff P. National French registry of spontaneous coronary artery dissections: prevalence of fibromuscular dysplasia and genetic analyses. EuroIntervention. 2021 Aug 27;17(6):508-515. doi: 10.4244/EIJ-D-20-01046. PMID: 33319763. []
 68. Mori R, Macaya F, Giacobbe F, Salinas P, Pavani M, Boi A, Bettari L, Rolfo C, Porto I, Gonzalo N, Varbella F, Cerrato E, Escaned J. Clinical outcomes by angiographic type of spontaneous coronary artery dissection. EuroIntervention. 2021 Aug 27;17(6):516-524. doi: 10.4244/EIJ-D-20-01275. PMID: 33650491. []
 69. Hayes SN, Tweet MS, Adlam D, Kim ESH, Gulati R, Price JE, Rose CH. Spontaneous Coronary Artery Dissection: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2020 Aug 25;76(8):961-984. doi: 10.1016/j.jacc.2020.05.084. PMID: 32819471. []
 70. Al-Hussaini A, Adlam D. Spontaneous coronary artery dissection. Heart. 2017 Jul;103(13):1043-1051. doi: 10.1136/heartjnl-2016-310320. Epub 2017 Mar 31. PMID: 28363899. []
 71. Alfonso F, Paulo M, Gonzalo N, Dutary J, Jimenez-Quevedo P, Lennie V, Escaned J, Bañuelos C, Hernandez R, Macaya C. Diagnosis of spontaneous coronary artery dissection by optical coherence tomography. J Am Coll Cardiol. 2012 Mar 20;59(12):1073-9. doi: 10.1016/j.jacc.2011.08.082. PMID: 22421300. []
 72. Paulo M, Sandoval J, Lennie V, Dutary J, Medina M, Gonzalo N, Jimenez-Quevedo P, Escaned J, Bañuelos C, Hernandez R, Macaya C, Alfonso F. Combined use of OCT and IVUS in spontaneous coronary artery dissection. JACC Cardiovasc Imaging. 2013 Jul;6(7):830-2. doi: 10.1016/j.jcmg.2013.02.010. Epub 2013 Jun 5. PMID: 23747066. []
 73. Gupta S, Meyersohn NM, Wood MJ, Steigner ML, Blankstein R, Ghoshhajra BB, Hedgire SS. Role of Coronary CT Angiography in Spontaneous Coronary Artery Dissection. Radiol Cardiothorac Imaging. 2020 Nov 19;2(6):e200364. doi: 10.1148/ryct.2020200364. PMID: 33778640; PMCID: PMC7978024. []
 74. Eleid MF, Tweet MS, Young PM, Williamson E, Hayes SN, Gulati R. Spontaneous coronary artery dissection: challenges of coronary computed tomography angiography. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2018 Oct;7(7):609-613. doi: 10.1177/2048872616687098. Epub 2017 Jan 31. PMID: 28139136. []
 75. Tweet MS, Akhtar NJ, Hayes SN, Best PJ, Gulati R, Araoz PA. Spontaneous coronary artery dissection: Acute findings on coronary computed tomography angiography. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2019 Aug;8(5):467-475. doi: 10.1177/2048872617753799. Epub 2018 Jan 29. PMID: 29376398; PMCID: PMC6027604. []
 76. Gornik HL, Persu A, Adlam D, Aparicio LS, Azizi M, Boulanger M, Bruno RM, de Leeuw P, Fendrikova-Mahlay N, Froehlich J, Ganesh SK, Gray BH, Jamison C, Januszewicz A, Jeunemaitre X, Kadian-Dodov D, Kim ES, Kovacic JC, Mace P, Morganti A, Sharma A, Southerland AM, Touzé E, van der Niepen P, Wang J, Weinberg I, Wilson S, Olin JW, Plouin PF. First International Consensus on the diagnosis and management of fibromuscular dysplasia. Vasc Med. 2019 Apr;24(2):164-189. doi: 10.1177/1358863X18821816. Epub 2019 Jan 16. Erratum in: Vasc Med. 2019 Oct;24(5):475. Erratum in: Vasc Med. 2021 Aug;26(4):NP1. PMID: 30648921. []

Leave a Reply