Trombolys vid hjärtinfarkt med ST-höjning (STEMI)

Det här är ett pm för Trombolys vid STEMI. Allmän information om akutbehandling av STEMI hittar du på sidan ST-höjningsinfarkt/akutbehandling.

Snabbguide: följ stegen nedan.

Det här är ett pm för Trombolys vid STEMI som vi har skrivit för lokal användning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Användning kan variera i din region. Detta pm baseras på 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes 1.

Percutane Coronary Intervention (PCI) är förstahandsval vid ST-höjningsinfarkt (STEMI) i Sverige.
Trombolys är ett behandlingsalternativ för vissa patienter med STEMI när det inte finns möjlighet att utföra PCI inom 120 minuter från det att STEMI-diagnosen ställs, till exempel på grund av lång transportväg till PCI-lab eller om PCI-labbet är upptaget.

Fibrinolytisk terapi med trombolys, kombinerat med rutin-angiografi inom 24 timmar, är sannolikt ett likvärdigt alternativ till PCI för patienter som kommer tidigt (< 2 timmar) efter smärtdebut. För patienter som kommer senare (> 2 timmar) efter smärtdebut bedöms PCI som en bättre behandlingsmetod.

Samråd alltid med PCI-jour innan akut trombolys ordineras. Koronarangiografi inom 3-24 timmar rekommenderas alltid efter trombolys, tidigare än 3 timmar om trombolys inte har effekt.

Notera att fibrinolys ska kunna ges inom 10 minuter efter STEMI-diagnos ställs, där PCI inte är tillgängligt inom 2 timmar. Detta kräver att det finns lättillgängliga lokala pm och träning.

Steg 1: Bedömning:

1a: Indikationer för trombolys vid STEMI:2
trombolys vid STEMI-indikationskriterier
1b: Kontraindikationer för trombolys vid STEMI:2
trombolys vid STEMI- absoluta kontraindikationer

Trombolys vid STEMI- relativa kontraindikationer

Steg 2: Utvärdering

Steg 3: Trombolys

 • Ge ASA laddningsdos 320 mg till alla (om inte redan givet)3
 • Ge ADP-hämmare laddningsdos, om patienten är under 75 år:
  • Om laddningdos ADP-hämmare ej givet: ge 300 mg Clopidogrel (Plavix)4
  • Om laddningsdos Ticagrelor (Brilique) redan givet: fortsätt med Ticagrelor (Brilique) som vanligt
  • Patienten > 75 år: ge ingen ADP-hämmare i samband med trombolys
 • Antikoagulation: ges fram till koronarangio (om koronarangio ej sker inom 48 h fortsätt i max 8 dagar)
  • Ofraktionerat Heparin: 5
   • Ge Heparin 5000E iv bolus (om patienten inte redan fått)
   • Börja direkt med viktanpassat dropp, mål APTT 50-70 sekunder
 • Ge trombolys: det finns olika typer av trombolys. Använd ditt lokala pm. Vi har valt att använda Tenecteplas (Metalyse) som är lika effektivt som Alteplas 6 men har fördelen att kunna ges som i.v. single-bolus (dvs inte som infusion som Alteplas (Actilyse), dosering Alteplas se ESC-tabellen nedan (dropdown)). Det är viktig att administration av trombolys är enkelt, det ska inte gå mer än 10 minuter från beslut till administration.
  • Dosering Tenecteplas (Metalyse):
   • Blanding:
    • En flaska Tenecteplase (50 mg/10.000E) blandas med 10 ml vatten för injektionsvästskor (följer med i samma förpackning)
   • Resulterande blandning: 1000E/ml =5 mg/ml
   • Tenecteplase ges som viktanpassad single-bolus: ESC rekommenderar att halvera dosen för patienter > 75år (se dropdown-tabellen)
doseringstabell tenecteplase

Tabell: Dosering fibrinolys (ESC guideline ACS 2023)

Steg 4: Efter trombolys

Utvärdera trombolyseffektivitet: vid effektiv trombolys ses regress av ST-höjning >50 % inom 60 minuter, inga bröstsmärtor, samt eventuell reperfusionsarytmi.

– Indikation för koronarangiografi direkt efter trombolys (rescue pci):

 • Sänkning av ST-höjning < 50% 60 minuter efter trombolys
 • Tecken till reinfarkt efter initialt framgångsrik trombolys
 • Pågående vilosmärta efter 60 minuter
 • Svikt eller kardiogen chock

Koronarangio bör göras inom 3-24 h alla patienter:
– patienten bör omgående flyttas till ett sjukhus med 24/7 PCI beredskap om PCI ej kan utföras på hemsjukhuset inom 24 h.

indikation koronarangiografi efter trombolys vid STEMI

Litteratur

ESC guideline STEMI 2017

2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes.7

Last Updated on July 4, 2024 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
 1. Byrne RA et al; ESC Scientific Document Group. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J. 2023 Oct 12;44(38):3720-3826. doi: 10.1093/eurheartj/ehad191. PMID: 37622654. []
 2. Borja Ibanez, Stefan James, Stefan Agewall,et al: ESC Scientific Document Group, 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC), European Heart Journal, Volume 39, Issue 2, 07 January 2018, Pages 119–177, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx393 [] []
 3. Randomised trial of intravenous streptokinase, oral aspirin, both, or neither among 17,187 cases of suspected acute myocardial infarction: ISIS-2. ISIS-2 (Second International Study of Infarct Survival) Collaborative Group. Lancet. 1988;2(8607):349–360. []
 4. Sabatine MS, Cannon CP, Gibson CM, et al. Addition of clopidogrel to aspirin and fibrinolytic therapy for myocardial infarction with ST-segment elevation. N Engl J Med. 2005;352(12):1179–1189. doi:10.1056/NEJMoa050522 []
 5. I ESC Guideline STEMI 2012 beskrivs Enoxaparin som förstahands-alternativ. Av praktiska skäl (oftast mycket kort tid till angio, många patienter har redan fått Heparin-bolus på grund av att Enoxaparin inte alltid finns på plats) har vi valt Heparin. []
 6. Assessment of the Safety and Efficacy of a New Thrombolytic (ASSENT-2) Investigators, Van De Werf F, Adgey J, Ardissino D, Armstrong PW, Aylward P, Barbash G, Betriu A, Binbrek AS, Califf R, Diaz R, Fanebust R, Fox K, Granger C, Heikkilä J, Husted S, Jansky P, Langer A, Lupi E, Maseri A, Meyer J, Mlczoch J, Mocceti D, Myburgh D, Oto A, Paolasso E, Pehrsson K, Seabra-Gomes R, Soares-Piegas L, Sùgrue D, Tendera M, Topol E, Toutouzas P, Vahanian A, Verheugt F, Wallentin L, White H. Single-bolus tenecteplase compared with front-loaded alteplase in acute myocardial infarction: the ASSENT-2 double-blind randomised trial. Lancet. 1999 Aug 28;354(9180):716-22. doi: 10.1016/s0140-6736(99)07403-6. PMID: 10475182. []
 7. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, Barbato E, Berry C, Chieffo A, Claeys MJ, Dan GA, Dweck MR, Galbraith M, Gilard M, Hinterbuchner L, Jankowska EA, Jüni P, Kimura T, Kunadian V, Leosdottir M, Lorusso R, Pedretti RFE, Rigopoulos AG, Rubini Gimenez M, Thiele H, Vranckx P, Wassmann S, Wenger NK, Ibanez B; ESC Scientific Document Group. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J. 2023 Oct 12;44(38):3720-3826. doi: 10.1093/eurheartj/ehad191. PMID: 37622654. [] []

Leave a Reply