Risker och komplikationer vid koronarangiografi och PCI

Den här sidan beskriver först risker och sedan komplikationer associerade med koronarangiografi (kranskärlsröntgen) och PCI.

Koronarangiografi, PCI risker-överblick

Varje koronarangiografi och PCI innebär en risk. Mycket sällsynt förekommer allvarliga/dödliga komplikationer hos friska unga personer, men ju äldre och sjukare en patient är desto större är risken. Risken är alltså inte samma för alla patienter, och inte samma för alla ingrepp.

Risken har ett samband med: 

 • Patientens ålder
 • Patientens förmåga att ligga stilla på angiobordet (om patienten plötsligt vill stå upp under ingreppet ökar risken dramatisk). Om detta är tveksamt rekomenderas prospektiv diskussion om narkos-standby 
 • Patientens icke kardiella sjukdomar (njursvikt, perifer artärsjukdom, blödningsbenägenhet etc)
 • Extrakoronara kardiella sjukdomar (vänsterkammarsvikt, klaffsjukdomar)
 • Koronarstatus (flerkärlssjukdom, huvudstamsstenos)
 • Patientens kliniska tillstånd innan angiografi (frailty, akut hjärtsvikt, chock, pågående HLR, etc)
 • Akut/planerad angiografi (vid akuta ingrepp saknas oftare kännedom om sjukdomshistoria, aktuella blodvärden, UCG etc)
 • Indikation (STEMI, NSTEMI/instabil angina, planerad utredning)
 • PCI-operatörens kompetens, PCI-laboratoriets och sjukhusets utrustningsnivå, narkospersonalens kompetens/vana, tillgång till thoraxkirurgi på sjukhuset
 • Typ av planerat ingrepp (exempel:)
  • PCI mot vänster huvudstam är p g a större hotat myokard mer riskabelt än PCI mot en mindre sidogren
  • PCI mot ett kronisk ockluderat kranskärl (CTO) orsakar oftare en allvarlig tamponad än PCI p g a akut infarkt
  • PCI med Rotablator i ett kraftig förkalkat kärl innebär en ökad risk för bradykardi, dissektion och ingreppsrelaterad infarkt än PCI som kan utföras med direktstentning

Hos högriskpatienter är det viktigt att i förväg diskutera risker mellan kollegor på HIA, PCI-lab, och eventuellt thoraxkirurgi och narkos samt vid behov förbereda åtgärder som kan minska ingreppsrisken; t ex planera narkos-standby, profylaktisk temporär pacemaker, ECMO-standby o s v. 

Komplikationer

Koronarangio-komplikationer:

 • Blödning på insticksstället (läs om risker i samband med blödning på sidan blödning efter angio/PCI)
  • Femoralis och radialis: pseudoaneurysm 
  • Radialispunktion: kompartmentsyndrom
  • Femoralispunktion: blödningschock vid retroperitoneal blödning
 • Blödning på annan plats än insticksstället, p g a antikoagulation 
 • Kärlskada vid punktionsstället -> ischemi i armen alternativt benet 
 • Embolier (i kranskärlet ->infarkt, i hjärnan ->stroke, perifera embolier till exempel i njure – > akut njursvikt) 
  • emboliserande tromber från katetern eller kranskärlet
  • material som av katetern skrapas loss från aortaväggen
  • luftembolier
  • septiska embolier vid angiografi hos patienter med aortaklaffendokardit
 • Ventrikulära takykardier, ventrikelflimmer, utlöst av
  • mekanisk retning med katetern i kammaren
  • ischemi vid mekanisk kärlocklusion
  • när för mycket kontrast ges i ett mindre kärl
 • Ischemi (vid tät huvudstamstenos kan redan intubation av vänstra kranskärlets ostie med katetern utlösa allvarlig ischemi)
 • Koronar vasospasm -> myokardinfarkt, arytmier 
 • Kateterutlöst koronardissektion -> myokardinfarkt, arytmier 
 • Kontrastorsakad perforation av t ex höger kranskärls konusgren -> tamponad 
 • Kontrastallergi, anafylaxi
 • Kontrastutlöst njurskada
 • Död på grund av en av ovan nämnda komplikationer

PCI-komplikationer:

 • Samma som vid koronarangio, plus: 
 • Distala koronarembolier (kärlocklusion, arytmier) mer frekvent vid PCI
 • Koronardissektion (- > kärlocklusion, artytmier) mer frekvent vid PCI 
 • Koronarperforation (tamponad) utlöst av PCI
 • Hemodynamisk påverkan vid ballongdilatation
 • Tappat stent
 • Strålskador
 • Procedurrelaterat död vid PCI: i 2020 har 28 PCI-relaterade dödsfall registrerats, av ca 25.000 PCI (ca 0,11%).
 • Stenttrombos (se sida stenttrombos)

Om du är intresserad (till exempel för att kunna informera patienter) av aktuella siffror för komplikationsfrekvenser kan du titta i SWEDEHEARTS senaste årsrapport. En sammanfattning från årsrapporten 2020 här:

PCI-komplikationer som Svenska PCI-lab rapporterar:

risker för PCI-komplikationer som Svenska PCI-lab rapporterade 2020

PCI-komplikationener som Svenska HIA rapporterar (dvs även komplikationer som upptäcks efter PCI):

PCI-komplikationener som Svenska HIA rapporterar (dvs även komplikationer som upptäcks efter PCI), från 2020

Summan av PCI-komplikationener rapporterat från HIA och lab:

Summan av PCI-komplikationener rapporterat från HIA och lab, 2020

Neurologiska komplikationer efter koronarangiografi/PCI, uppdelat efter patientålder (högre ålder medför högre risk)

Rikser för neurologiska komplikationer efter koronarangiografi /PCI, uppdelat efter patientålder (högre ålder medför högre risk)

Läs om vad du ska tänka på innan du remitterar för koronarangiografi:

Att tänka på innan du remitterar för koronarangiografi

Relaterade sidor

Blödning efter koronarangio/PCI
Femostop efter koronarangiografi/PCI via a. femoralis
TR-band efter koronarangiografi via a. radialis

Last Updated on May 6, 2022 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)

Leave a Reply