Bakgrund

Ivabradin (Procoralan® med flera) blockerar If-kanalen i sinusknutan och minskar därmed hjärtfrekvensen (vid sinusrytm, inte vid t.ex. förmaksflimmer) utan att ha negativa inotropa eller blodtryckssänkande effekter.

SHIFT-studien (Lancet 2010) visade en 18 % minskning av kompositändpunkten kardiovaskulär död och inläggning på grund av hjärtsvikt hos patienter med symtomatisk HFrEF (hjärtsvikt med LVEF ≤ 40%, i studien användes gränsen ≤35%) och hjärtfrekvens >70/min trots behandling med betablockerare, ACE-hämmare/ARB och MRA:[1]Swedberg K, Komajda M, Böhm M, Borer JS, Ford I, Dubost-Brama A, Lerebours G, Tavazzi L; SHIFT Investigators. Ivabradine and outcomes in chronic heart failure (SHIFT): a randomised … Continue reading

Indikation

 • Hjärtsvikt: [2]Avsnitt 5.4.3: McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, Böhm M, Burri H, Butler J, Čelutkienė J, Chioncel O, Cleland JGF, Coats AJS, Crespo-Leiro MG, Farmakis D, Gilard M, Heymans S, … Continue reading
  • Behandling med Ivabradin ska övervägas (ESC IIaB, “should be considered”) (med målet att minska mortalitet eller sjukhusinläggningar) hos HFrEF-patienter som uppfyller alla kriterier:
   • symptomatisk hjärtsvikt (NYHA II-IV), i stabil skede
   • LVEF ≤35 %
   • sinusrytm med vilofrekvens ≥70 slag/min
   • behandlad med måldos/tolererad maxdos betablockerare (eller istället för betablockerare om patienten inte alls tål betablockerare: : ESC IIaC)
   • redan behandlad med standard hjärtsviktsbehandling: ACE-I/ARB och aldosteronantagonist (och betablockerare, se ovan)
 • Stabil angina: [3]Knuuti J, Wijns W, Saraste A, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J. 2020;41(3):407–477. doi:10.1093/eurheartj/ehz425

Kontraindikation

 • Ivabradin ska INTE kombineras med non-DHP-CCB (Verapamin, Diltiazem)
 • Känd överkänslighet
 • Förmaksflimmer
 • Allvarlig leversjukdom
 • Njursvikt, kreatinin clearance <15 ml/min
 • Kardiovaskulär instabilitet (akut koronart syndrom, TIA/stroke, allvarlig hypotoni, akut svikt)
 • Sick sinus syndrom, SA block, AV-block III
 • Graviditet, amning

Enligt ESC 2021[4]2021 ESC Guideline heart failure-supplementary data (table 8).

Varning/försiktighet

Enligt ESC 2021: [5]2021 ESC Guideline heart failure-supplementary data (table 8). Läs alltid även på FASS.se

 • Relativa kontraindikationer, insättning endast efter noggrann avvägning tillsammans med en specialist:
  • Hjärtsvikt NYHA IV eller dekompensation dem senaste 4 veckorna
  • Hjärtfrekvens <50 slag/min under behandling
  • Måttlig leversjukdom
  • Kroniska retina-sjukdomar
  • Blodtryck <90/50 mmHg
 • Läkemedelsinteraktioner:
  • Risk för bradykardi och brady-utlöst lång-QT:
   • Verapamil, Diltiazem (kombination med Ivabradin kontraindicerat)[6]2021 ESC Guideline heart failure-supplementary data (table 8).
   • Betablockerare: Kombination rekommenderad, men viktigt att följa hjärtfrekvens och EKG.
   • Digoxin
   • Amiodaron
  • Cytochrome P450 isoenzyme CYP3A4 hämmare:
   • Antifungala azoler (Ketokonazol, Itrakonazol)
   • Makrolid antibiotika (Claritromycin, Erythromycin)
   • HIV-proteas inhibitorer

Dosering

Man börjar med startdosen enligt nedan och ökar dosen efter minst 2 veckor, om hjärtfrekvensen är >50 slag/min. Är frekvensen <50 slag/min ska dosen minskas, eller sättas ut om dosen är 2,5 mg 1×2. [7]2021 ESC Guideline heart failure-supplementary data (table 8).

Startdos 5 mg 1×2 p.o (ålder >75 år: startdos 2,5 mg 1×2), måldos 7,5 mg 1×2 (alternativt minskning till 2,5 mg 1×2 beroende på hjärtfrekvensen).

Kontroller

Kontrollera hjärtfrekvens, blodtryck och somatiskt status innan och efter insättning/dosökning.

Biverkningar/problemlösning

 • Bradykardi: [8]2021 ESC Guideline heart failure-supplementary data (table 8).
  • Dosen ska anpassas till patientens hjärtfrekvens, målfrekvens 50-60/min i vila. Om frekvensen sjunker ihållande till under 50/min (eller om bradykardi-symptom utvecklas) ska dosen minskas eller sättas ut.
  • Ta ett EKG (AV-block?)
  • Andra bradykardiorsaker (TSH)?
 • Förmaksflimmer: Vid persistent eller kroniskt förmaksflimmer ska Ivabradine sättas ut. [9]2021 ESC Guideline heart failure-supplementary data (table 8).
 • Synfenomen förekommer ofta (14 % av alla patienter) och är dosberoende och försvinner vanligtvis efter ett par månader. Om dessa ger besvärliga symptom ska läkemedlet sättas ut. Överväg konsultation med en ögonläkare för differentialdiagnostik. [10]2021 ESC Guideline heart failure-supplementary data (table 8).
 • Vid symptomatisk Lactose/Galaktose intolerans (som finns i tabletten) får utsättning av läkemedlet övervägas.

Information till patienten:

När Ivabradin sätts in bör prognostiska långtids-fördelarna (minskning av kardiovaskulär mortalitet och sjukhusinläggningar för hjärtsvikt) förklaras för patienten.

Patienten borde uppmuntras att regelbundet ta pulsen för att upptäcka bradykardi, särskilt direkt efter insättning. Patienten ska informeras om symptom av eventuell bradykardi (svaghet, andnöd, synkopé).

Litteratur

2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure [11]McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, Böhm M, Burri H, Butler J, Čelutkienė J, Chioncel O, Cleland JGF, Coats AJS, Crespo-Leiro MG, Farmakis D, Gilard M, Heymans S, Hoes AW, … Continue reading

2021 ESC Guideline heart failure-supplementary data (table 8)

Ivabradine and outcomes in chronic heart failure (SHIFT): a randomised placebo-controlled study (Lancet 2010) [12]Swedberg K, Komajda M, Böhm M, Borer JS, Ford I, Dubost-Brama A, Lerebours G, Tavazzi L; SHIFT Investigators. Ivabradine and outcomes in chronic heart failure (SHIFT): a randomised … Continue reading

ESC guideline hjärtsvikt 2016 (sektion 7.3.3) [13]Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, Coats AJS, Falk V, González-Juanatey JR, Harjola VP, Jankowska EA, Jessup M, Linde C, Nihoyannopoulos P, Parissis JT, Pieske B, Riley JP, … Continue reading

2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure – Web Addenda (table 7.8)

Last Updated on October 6, 2021 by Daniella Isaksén

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)

References[+]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *