Amiodaron är ett läkemedel med mycket biverkningar som kräver noggrann uppföljning. Diskutera med en kardiolog innan insättning (gäller ej akutsituationer/hjärtstopp).

Indikationer

 • Förmaksflimmer:
  • Rytm-kontroll: Amiodaron är det mest effektiva, och mest toxiska antiarytmiska läkemedlet för rytm-kontroll av förmaksflimmer. Amiodaron är indicerat för långtids rytm-kontroll hos patienter med förmaksflimmer (även patienter med HFrEF). Med tanke på den kraftiga toxiciteten ska dock andra antiarytmiska läkemedel andvändas istället, om möjligt. (ESC-I-rekommendation)[1]Hindricks G, Potpara T, Dagres N, Arbelo E, Bax JJ, Blomström-Lundqvist C, Boriani G, Castella M, Dan GA, Dilaveris PE, Fauchier L, Filippatos G, Kalman JM, La Meir M, Lane DA, Lebeau JP, Lettino M, … Continue reading
  • Frekvens-kontroll: Amiodaron ska i första hand användas för rytm-kontroll, men kan även användas för frekvens-kontroll som “last resort”, då i första hand hos hemodynamiskt instabila patienter eller patienter med kraftig nedsatt LVEF (ESC-IIbB-rekommendation)[2]page 40: Hindricks G, Potpara T, Dagres N, Arbelo E, Bax JJ, Blomström-Lundqvist C, Boriani G, Castella M, Dan GA, Dilaveris PE, Fauchier L, Filippatos G, Kalman JM, La Meir M, Lane DA, Lebeau JP, … Continue reading [3]Hofmann R, Steinwender C, Kammler J, Kypta A, Leisch F. Effects of a high dose intravenous bolus amiodarone in patients with atrial fibrillation and a rapid ventricular rate. Int J Cardiol. 2006 Jun … Continue reading
  • Medikamentös kardioversion hos patienter med hjärtsvikt eller strukturell hjärtsjukdom (ESC-IA)
 • Ventrikulära takykardier
  • I patienter med HFrEF kan Amiodaron minska ventrikulära arytmier men har ingen positiv effekt på överlevnad. [4]Bardy GH, Lee KL, Mark DB, Poole JE, Packer DL, Boineau R, Domanski M, Troutman C, Anderson J, Johnson G, McNulty SE, Clapp-Channing N, Davidson-Ray LD, Fraulo ES, Fishbein DP, Luceri RM, Ip JH; … Continue reading[5]Avsnitt 6: McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, Böhm M, Burri H, Butler J, Čelutkienė J, Chioncel O, Cleland JGF, Coats AJS, Crespo-Leiro MG, Farmakis D, Gilard M, Heymans S, … Continue reading

Kontraindikationer

 • Thyroideasjukdomar
 • Jod-överkänslighet
 • Sjuk sinusknuta, AV-block II/III (om ej pacemaker)
 • WPW-syndrom [6]Hindricks G, Potpara T, Dagres N, Arbelo E, Bax JJ, Blomström-Lundqvist C, Boriani G, Castella M, Dan GA, Dilaveris PE, Fauchier L, Filippatos G, Kalman JM, La Meir M, Lane DA, Lebeau JP, Lettino M, … Continue reading
 • Patienter i förmaksflimmer > 48h som inte är antikoagulerade (Cordaron kan konverera förmaksflimmer till sinus, det gäller därför samma regler kring antikoagulation som vid elkonvertering, se mer information på sidan elkonvertering)

Varning/försiktighet

Läs alltid även på FASS.se

 • Användning vid hjärtsvikt med nedsatt LVEF (HFrEF) (se avsnitt kronisk hjärtsvikt/VT)
  • Amiodaron (i tillägg till betablockerare) kan användas för att supprimera symptomatiska takykardier, men denna symptomatiska Amiodaron-behandling har ingen positiv effekt på överlevnad [7]Bardy GH, Lee KL, Mark DB, Poole JE, Packer DL, Boineau R, Domanski M, Troutman C, Anderson J, Johnson G, McNulty SE, Clapp-Channing N, Davidson-Ray LD, Fraulo ES, Fishbein DP, Luceri RM, Ip JH; … Continue reading och kan försämra prognosen [8]Torp-Pedersen C, Metra M, Spark P, Lukas MA, Moullet C, Scherhag A, Komajda M, Cleland JG, Remme W, Di Lenarda A, Swedberg K, Poole-Wilson PA; COMET Investigators. The safety of amiodarone in … Continue reading. [9]Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, Coats AJS, Falk V, González-Juanatey JR, Harjola VP, Jankowska EA, Jessup M, Linde C, Nihoyannopoulos P, Parissis JT, Pieske B, Riley JP, … Continue reading.
 • Vävnadsskador om i.v. injektion går paravaskulärt (om Amiodaron ges över längre tid i.v. bör en CVK användas).
 • Läkemedelsinteraktioner:
  • Interagerar med Digoxin, Warfarin (dosreduktion av dessa), statin (ökad risk för myopati)
  • Kombinera inte med andra antiarytmiska läkemedel
  • Kombinera helst inte med Ivabradin (If-kanal inhibitor) [10]2021 ESC Guideline heart failure-supplementary data (table 8).

Dosering

 • För rate-kontroll vid förmaksflimmer:[11]Hindricks G, Potpara T, Dagres N, Arbelo E, Bax JJ, Blomström-Lundqvist C, Boriani G, Castella M, Dan GA, Dilaveris PE, Fauchier L, Filippatos G, Kalman JM, La Meir M, Lane DA, Lebeau JP, Lettino M, … Continue reading
  • Vanlig oral underhållsdos: 200 mg 1×1 (dossänkning till 100 mg 1×1 kan övervägas efter ett par månaders behandling)
  • Laddningsdos:
   • I.v. laddning (snabbare effekt än oral laddning): 300 mg Amiodaron blandat i 250 ml 5% Glukosdropp under 30-60 minuter, helst via en central infart, sedan 900-1200 mg blandat i 500-1000 ml 5 % Glukosdropp under 24 timmar.
   • Oral laddning: Snabb oral laddning: 200 mg x 3 i fyra veckor, sedan 200 mg 1×1 underhållsdos.
    • Försiktig oral laddning: 200 mg x 3 i en vecka, sedan 200 mg 1×2 i en vecka, sedan underhållsdos 200 mg 1×1.
  • IV-dos för kardioversion: 5-7 mg/kg kroppsvikt i.v. under 1-2 timmar, sedan 50 mg/h i.v (maxdos 1200 mg/24 h) [12]table 14: Hindricks G, Potpara T, Dagres N, Arbelo E, Bax JJ, Blomström-Lundqvist C, Boriani G, Castella M, Dan GA, Dilaveris PE, Fauchier L, Filippatos G, Kalman JM, La Meir M, Lane DA, Lebeau JP, … Continue reading

källa[13]table 13: Hindricks G, Potpara T, Dagres N, Arbelo E, Bax JJ, Blomström-Lundqvist C, Boriani G, Castella M, Dan GA, Dilaveris PE, Fauchier L, Filippatos G, Kalman JM, La Meir M, Lane DA, Lebeau JP, … Continue reading

Behandlingstid

 • Behandlingstiden ska endast vara så lång som absolut nödvändigt. Indikationen ska omprövas regelbundet.

Kontroller

Innan insättning:
 • EKG (QT-tid)
 • TSH, fritt T4, T3, fråga efter thyroideasjukdomar
 • ASAT, ALAT
 • Lungröntgen, spirometri inkl diffusionskapacitet
Efter insättning:
 • Alla patienter som skrivs ut med Amiodaron behöver följas upp, tex på flimmermottagning eller Cordaronemottagning.
 • Patientinformation:
  • informera patienten om krav på solskydd
  • patienten ska höra av sig vid viktnedgång (hyperthyreos?) och hosta (Amiodaronpneumonit?)
 • EKG efter en månad och sedan minst 1 gång/år (QT-tid)
 • TSH efter 3 månader, sedan 2 gånger/år (fram till 1 år efter utsättning)
 • ASAT/ALAT efter 3 månader, sedan 2 gånger/år (fram till 1 år efter utsättning)
 • Lungröntgen +spirometri vid pulmonella symptom (dyspné, rethosta)
 • Remiss till ögonläkare vid ögonsymptom

Biverkningar

 • Lungtoxicitet (allvarliga förlopp med dödsfall förekommer)
  • Amiodaron ska sättas ut vid misstanke om interstitiell pneumonit!
 • Thyreotoxicitet, jodbelastning kan orsaka hypertheros och hypothyreos
  • Amiodaron ska sättas ut direkt vid hyperthyreos!
 • Hepatotoxicitet
 • Kardiella biverkningar
  • Bradykardi, AV-block
  • QT-förlängning: Amiodaron ska sättas ut vid QTc >500ms
  • Hypotoni
  • Interaktion med ICD (VT blir långsammare och kan missas av ICD, terapitröskel kan då ökas)
 • Ögonbiverkningar: Opticusneuropati (kan vara allvarlig), Cornea-pålagringar (oftast benign)
 • Läkemedelsinteraktioner (e.g. Waran, Digoxin, Statin)
 • Vävnadsskador om i.v. injektion går paravaskulärt (om Amiodaron ges över längre tid i.v. bör en CVK användas)

Litteratur

2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) [14]Hindricks G, Potpara T, Dagres N, Arbelo E, Bax JJ, Blomström-Lundqvist C, Boriani G, Castella M, Dan GA, Dilaveris PE, Fauchier L, Filippatos G, Kalman JM, La Meir M, Lane DA, Lebeau JP, Lettino M, … Continue reading

Practical guidelines for clinicians who treat patients with amiodarone. Practice Guidelines Subcommittee, North American Society of Pacing and Electrophysiology [15]Goldschlager N, Epstein AE, Naccarelli G, Olshansky B, Singh B. Practical guidelines for clinicians who treat patients with amiodarone. Practice Guidelines Subcommittee, North American Society of … Continue reading

Last Updated on December 18, 2021 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)

References[+]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *